Windows Nt 4.0 Serial Key

Posted on
Windows Nt 4.0 Serial Key Average ratng: 10,0/10 4576 reviews

Comments

 1. Windows Nt 4 0 Service Pack 6
 2. Windows Nt 4 0 Workstation
 • I'm not sure about the security of releasing keys to the 'public' here, but I'm sure WinBoards has it figured out. Here it goes:
  Windows 98 Second Edition
  C34YP-48H77-CPC69-YQVRP-MG6KQ (Dell Inspiron 5000)
  BBMFF-8hMP7-4979B-9B64V-TY7F8 (Gateway GP7-500 - from manual)
  Windows Millennium Edition
  BDJBG-V52RF-GP3YK-JK2WR-W3BR6
  Have fun.
  - gdea73
 • Here's a bunch, I think I originally got from someone on WinBoards:
  Windows 95 A:
  757-2573155
  000-0000000
  875-7215850
  100-1208613
  757-2573155
  Windows 95 B,C:
  24796-OEM-0014736-66386
  16595-OEM-0001695-96524
  15795-OEM-0001355-07757
  12095-OEM-0004226-12233
  12095-OEM-0004226-12233
  13895-OEM-0000736-75397
  15096-OEM-0012846-52764
  12899-OEM-0042134-32981
  12899-OEM-0042134-31009
  12899-OEM-0042134-31009
  12899-OEM-0042134-31013
  12899-OEM-0042134-32969
  12899-OEM-0042134-35045
  26996-OEM-0015582-21990
  27497-OEM-0025347-80387
  31795-OEM-0006627-29381
  MS Plus! for 95:
  040-0073635
  040-0081471
  040-0081586
  Windows 98:
  FXJGV-V47K8-9TKJ3-4UVBT-CTCFW
  C3MH2-8DP7G-JGQ7F-PM73H-YB3PT
  HH872-6RM2K-FPPWV-V9HDB-BK708
  FVV68-CP77T-3VFBV-J39XB-PBKHB
  FCXFG-4XG3P-32RXV-PVBDB-44DWT
  QQBV8-GCGMC-7CHW3-3F7MF-TC878
  G8KJY-X4KVK-FQPV8-HG77P-TRYCG
  VYPK3-6V2M9-XM76K-HJ7P9-3BMBJ
  DBWVG-BK79Y-CVT9H-CYRGX-3TKCT
  TMVB4-VWDDT-QHTG2-4YQDB-FK9F6
  J4B42-K63WB-8FX6F-2GGHG-TQFFG
  KW66V-8BGQD-J2F9W-K32YQ-RPM4T
  WMJ24-P4GVG-B4BXF-DX4GR-VM9QT
  TJKTG-TFVPY-YK87C-8TJVV-BKRFV
  BM9FY-V6Y3V-GRM3B-3WTTR-PTBWT
  GXQ6D-XFH8V-CVXHD-HHMGV-BJKQG
  FD97P-B3K2G-PBX37-HXXGJ-J83CT
  P688V-96M43-2JK2R-VYXJR-WVRDT
  RXM9G-J9BP8-GHPPC-YBMT3-3R2V6
  GV7K8-QHDY3-VCRYV-P6PVB-KHQGT
  HWD3T-8WVCD-HVCB6-M9VH8-YVB2T
  XPMBG-V4QT4-9YPDB-TKK4K-RWP8G
  XQ2BG-77BPV-7B3B9-HBMVR-XC8P6
  WGQMC-MC423-7T8MK-FYFTY-T9JQJ
  GTVHQ-B8V2Y-76T9Y-XBMFY-3396V
  BW8X2-647MH-CM8X2-4PD9V-B2CKG
  VFJMK-P9XMW-4KYXP-RVV89-Q7J3J
  MRGG9-G64FB-6DK34-7Q6RD-7V3R6
  DT9BD-K7W9C-YB4K6-2RQXD-K2HDW
  W3TGH-738CC-JBT88-PTHD8-F4CQG
  KBVY8-JFBWF-DKGQQ-MRPVD-P4G2T
  K362Y-XQZHT-DWKMK-WGR9J-Q7376
  MCYWR-VV8K8-PTKDQ-FPP3G-W29DG
  V3Y3C-CM9GR-QP74P-32V4C-6J3B6
  RRXHR-YPKQV-FD3R8-PTYMW-6PD7G
  MBX63-XPC3R-FKM7W-J2YR2-R7JCM
  JTPVT-BY4R6-QY3PY-4C6DD-3YTGQ
  WM6CV-TGGK8-4BGT2-3XX76-WFRDW
  J82GP-JRHK2-8KHGM-39BX7-2TPF6
  Q7W2M-9VPFY-32WKD-M8QVQ-CFJFG
  QFV8K-HXZBM-CM6R3-RBRC7-PDY2J
  FG7DK-CW2D3-BQHW2-F8PMW-862K6
  C4GMB-B23QQ-QPRCH-QX2C8-9CJVW
  T3FCY-QQMK2-4G84G-DV4X8-MYDCT
  WJYPQ-7Q696-KRPG7-K2XHT-YKV4T
  DMGFK-MWMMQ-QRHBF-GYTMJ-CW676
  J6BMM-4X366-C6C4R-QVGYK-G8J8T
  VWXJ3-Y7K39-HPVQM-QG3XP-W3GBG
  VTVD9-VHJFG-GC376-QHRJM-YY6PG
  HCD6T-Q3M6B-M2BTQ-V7B7B-6BCHT
  HC369-2D8CV-8P273-44Y9K-GQXC3
  VCVG6-QK649-M49F8-DC8CG-D7FCT
  PQKKT-QB2KH-D2KBV-BD6HT-8XJX6
  FHDYC-CTKH7-36JY7-78CYW-YVRH6
  V68HD-MBT4W-FFW2B-2WBQP-7HDDG
  M7PWN-TMMHG-C8J6D-KWPJR-R38XG
  GYW4M-7MHT7-DR32K-8PB48-XXM7G
  GBPTG-VHDDV-KP748-2J8RV-QPVGY
  1D4MX-3QX3F-TX86C-FPBF4-6YXQT
  Q888R-DJRGC-QXVCC-GKH8K-4KR66
  RP7VY-TJBCW-23P74-H47H9-7YFFG
  Q7HGD-G4FPY-28YGM-RDF4R-6RT7T
  RC7JH-VTKHG-RVKWJ-HBC3T-FWGBG
  GDW28-QT37B-RP74D-4VHTY-B6BHT
  DX7RB-9W9GR-KFBMV-ZXHHR-JJP6T
  HRVCP-2GGVH-KMTTG-67GRP-HJRDT
  M9VVF-RTDY3-FXGXF-YT9BC-FVDPG
  C79C6-Q9YKH-YTBQ9-8B7WB-T9GGM
  B3PJW-2FCXF-7P7K6-8T8H3-7V3RT
  JX6HD-WWGH6-JKR8G-WV7QB-44DQ6
  DBYJ8-F2YW8-FRVXC-R7QXV-47RF6
  CD649-PKJTQ-KHWPM-TC43M-RDRFG
  VX8MR-Q3JK3-WWTT4-D8CRX-4FW6T
  G7YTJ-BX4VT-YXXDC-343Y7-QJJ9G
  M3GQF-JP78W-8VBJX-6KVQD-8M2G6
  WTXM7-QD98Y-2R7J6-YWZPB-WJP9T
  MZY7R-W3MB7-R6P83-HB6R9-9JCHG
  RKKGW-HP6FF-MFYJ6-TWRXM-44MQ6
  VH3C6-PXVPY-72M79-V7V3B-VRFJ6
  DHVMR-K4J3J-X7Y7M-W2HBP-CGHCT
  FX2HD-PTD89-MG7WX-KV82X-MH3PG
  MYQKG-6P9CP-B6F94-CDMGG-7TJGD
  WWWFW-87P76-HP96R-BP9M6-6PJQW
  DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26
  FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
  PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G
  M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM
  TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W
  CMT3F-GYCQP-PB29T-TJQY6-WHPMW
  F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT
  F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT
  M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM
  CMT3F-GYCQP-BP29T-TJQY6-WHBMW
  PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G
  FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
  TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W
  G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX
  TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79
  F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD
  K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8
  W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
  FQD88-4X7FK-9HV9K-Q28FF-T3JC3
  PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW
  VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8
  T98GF-R6C7Y-3MCV2-7C9DK-VC2F8
  F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD
  MS Plus! for 98:
  411-2781863
  450-0535503
  Windows ME:
  B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33
  B88DH-VQ89B-G4WWK-DCBP2-7B7PW
  FMMMC-G8GQH-BH9MT-YBRH3-CRD6T
  P8DJW-RQXXM-T8JCW-HFB29-4FK3Y
  HBTD9-6P338-XT2MV-QBTTF-WPGGB
  KKK3F-QKXGY-WHG99-B92WK-GFK4C
  Office Professional for Win95
  425-1921701
  Office Professional v4.2 for Windows
  14080-000-4203561
  Office Professional v4.3c for Windows
  28779-051-0101444
  Office 97
  8068-2570043
  4667-0009847
 • edited December 2010
  Found a nice collection on the web. Reliability of these specific ones not quite known.. but I figured it would be worth posting. I was going to post a link, but I'll just copy the list.
  Windows 95 :
  CD-key Serial Number: 875-7215850 or
  CD-key Serial Number: 100-1208613 or
  CD-key Serial Number: 757-2573155
  Windows 95 (2) :
  CD-key Serial Number: 727-0208693 or
  CD-key Serial Number: 767-0602634 or
  CD-key Serial Number: 747-1012622
  Windows 95 (3) :
  CD-key Serial Number: 105-7756325 or
  CD-key Serial Number: 988-0529930 or
  CD-key Serial Number: 511-1103646
  Windows 95 (4) :
  CD-key Serial Number: 889-9850114 or
  CD-key Serial Number: 975-4769754
  Windows 95 (build 490) : 100-1208613
  Windows 95 Advisor v1.0 for Win95 :
  Serial Number: 002-473 or
  Serial Number: 002-794 or
  Serial Number: 030-734 or
  Serial Number: 086-215
  Windows 95 CD-ROM Plus :
  CD-key Serial Number: 040-0073635 or
  CD-key Serial Number: 040-0081471 or
  CD-key Serial Number: 040-0081586
  Windows 95 CD-ROM Plus (2) :
  CD-key Serial Number: 040-0081589 or
  CD-key Serial Number: 040-0364433 or
  CD-key Serial Number: 040-0594361
  Windows 95 CD-ROM Plus (3) :
  CD-key Serial Number: 040-0333015 or
  040-0114645
  Windows 95 CD-ROM Plus (4) :
  121-0101264 or
  025-0067276 or
  100-1208613 or
  757-2573155 or
  875-7215850 or
  425-4287696
  Windows 95 CD-ROM Plus (5) :
  425-0305114 or
  411-2781863 or
  415-1565997 or
  452-0017643 or
  415-1025929 or
  425-0977766
  Windows 95 CD-ROM Plus (6) :
  838-9243820 or
  415-1715257 or
  415-1614862 or
  422-4208734 or
  425-1068866 or
  415-1595537
  Windows 95 CD-ROM Plus (7) :
  975-4769754 or
  415-1025733 or
  422-1234567 or
  755-1234567 or
  114-0125066 or
  415-1715257
  Windows 95 Final NL : 12095-OEM-0004226-12233
  Windows 95 Full Version : 15795-OEM-0001
  Windows 95 OEM Version : CD-Key:
  12095-OEM-0004226-12233 or
  15795-OEM-0001355-07757 or
  16595-OEM-0001695-96524
  Windows 95 OEM Version (02) :
  16595-OEM-0001695-96527 or
  30095-OEM-0006161-61513 or
  17295-OEM-0001085-48667
  Windows 95 OEM Version (03) :
  17295-OEM-0001922-52683 or
  15395-OEM-0001292-85449 or
  11495-OEM-0000052-26220
  Windows 95 OEM Version (04) :
  10092-OEM-0002302-92097 or
  10092-OEM-0002302-93345 or
  11195-OEM-0000043-04590
  Windows 95 OEM Version (05) :
  11195-OEM-0000043-06390 or
  27195-OEM-0003272-10122 or
  11195-OEM-0000043-05620
  Windows 95 OEM Version (06) :
  15395-OEM-0001292-85467 or
  15395-OEM-0001292-85402 or
  15095-OEM-0001175-61439
  Windows 95 OEM Version (07) :
  11495-OEM-0000052-21091 or
  11495-OEM-0000043-11092 or
  11195-OEM-0000043-04872
  Windows 95 OEM Version (08) :
  13995-OEM-0000777-79637 or
  15095-OEM-0001175-46652 or
  15695-OEM-0001346-00881
  Windows 95 OEM Version (09) :
  11195-OEM-0000043-11111 or
  11195-OEM-0000043-10217 or
  24995-OEM-0004361-59221
  Windows 95 OEM Version (10) :
  13895-OEM-0000716-90166 or
  11495-OEM-0000061-97573 or
  34095-OEM-0007392-52487
  Windows 95 OEM Version (11) :
  20795-OEM-0002723-90591 or
  16095-OEM-0001535-68203 or
  15095-OEM-0001166-90867
  Windows 95 OEM Version (12) :
  33495-OEM-0007194-19592 or
  11495-OEM-0000061-97215 or
  35595-OEM-0008492-43325
  Windows 95 OEM Version (13) :
  11895-OEM-0000194-62506 or
  15095-OEM-0001166-90867 or
  34895-OEM-0007662-31988
  Windows 95 OEM Version (14) :
  35295-OEM-0008250-79497 or
  31895-OEM-0006654-61329 or
  16296-OEM-0012506-78573
  Windows 95 OEM Version (15) :
  13895-OEM-0000716-68627 or
  30195-OEM-0005315-51142 or
  12496-OEM-0011212-03586
  Windows 95 OEM Version (16) :
  13969-OEM-0010166-05693 or
  13969-OEM-0010166-05779
  Windows '95 Upgrade NL 040-0438517
  Windows 95 plus pak : 28876-062-0805825003490
  Windows 95 v4.00.950 : 24264-425-4287696-06468
  Windows 95 v4.00.950 R2 : 875-7215850
  Windows 95 v4.00.950 R3/R6 : 975-4769754
  Windows 95 Version 4.00 N°34297-OEM-0028317-84646
  Windows 95 Version 4.00 N°34297-OEM-0028317-84934
  W95 OSR: 19995-oem-0002435-60062
  WIN 95 OSR2 Serial Number: 30195-OEM-00005315-51142
  Windows 97 Code: 26495-OEM-0004791-53803
  OSR2 OEM SN:25596-OEM-0014853-96131
  Windows 95 OEM 15795-oem-0001355-07757
  Windows 95 OSR-2 05697-oem-0019164-28879
  W95OSR2 18895-oem-0002311-53577
  Windows 95 OSR2 Danish : 26996-OEM-0015483-73955
  Windows 95B: 19296-OEM-0013296-09658
  Win98 Serial Number: QK26P-FF74B-XBRH2-C47DQ-PJ4R8
  WIN98 PLUS PACK CD KEY: 040-1111111
  Windows 98 UGrade BMB9C-2TXWY-TYD2H-FMQ2D-2J84C
  Windows NTServer: 11195-OEM-011121-11111
  Windows NTWork Station: 419-0140126
  Windows 95 4.00.950B Serial Number: 00195-OEM-0211111-11111
  Win98 Time Crack
  Win98 Beta 3 crack
  Windows98 build 1708 and 1720 and maybe others - Serial Number: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
  Windows 98 cd key= HMYYW-XX24C-G244V-J7KQH
  PLUS 98 CD KEY= 814-2259442
  Windows 98 Code: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
  Windows 98 Serial Number: DTXM2-YVDH9-JHYV2-MPCJH-CCRFH
  Windows 98 Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Windows 98 Serial Number: QDQQ4-Q9WKB-GKBDJ-79DP2-YM8Y4
  Win 98 Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Win 98 FULL VERSION: XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD
  Win 98 UPGRADE VERSION: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Memphis (WIN 98): K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Windows 98 Code: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Windows 98 OEM Version Serial Number: VMGGK-72FPD-2PHRP-3HV4R-FYJQJ
  Windows 98 CD KEY Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Plus 98 Serial Number: 465-9812636
  Win 98 Serial Number: DQYJW-K4HGQ-DKW3T-673GY-PT8F8
  Win98 german Serial Number: V2JCW-VRT4Y-YC2KJ-X9VC-T90CD
  Windows 98 PLUS dutch 045-0555265
  Windows 98 v4.10.1998 Serial Number: V9FKD-BY6B6-9JTJH-YCT3H-CJDX7
  Win98 (Upgrade) K4HVD Q9TJ9 6CRX9 C9G68 RQ2D3
  Win98 upgrade OEM: WMC8Q-RFPVP-W3JT6-W4QCP-XB9BF
  Win98 BOXED RETAIL UPGRADE INSTALL:
  G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX or
  C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP or
  HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72 or
  TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79 or
  CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX or
  CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF
  Win98 BOXED RETAIL FULL INSTALL:
  F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD or
  VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8 or
  K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 or
  PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW
  Win98 ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURE (OEM):
  FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD or
  PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G or
  M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM or
  TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W or
  CMT3F-GYCQP-BP29T-TJQY6-WHBMW or
  F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT or
  W8HCH-CGQ6G-9J3MG-77F7J-8XDP3 or
  XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD or
  DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26 or
  HMTWJ-VPPWP-9BXP8-WD73Y-GGT6M or
  D9C9Y-FWH6M-2QG4H-YXWGM-BM7RD or
  PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB or
  HK6PD-2QBPV-4RCXY-KRPWT-DM346 or
  QCWJD-F94YQ-KWQXX-M48M3-MCFQW or
  JR36V-8DGVC-64PT2-WB66P-D647J or
  KQTRP-WYYMY-XWGWD-996K6-TTQCG or
  VYKYV-P48FR-VKT2J-QWR36-VFF8M
  Win98 Serial Number: HPKDT-WBTV8-V27YK-3MVFW-6P89J
  Microsoft Plus!98 Serial Number is real simple: 111-1111111
  Win 98 Final Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Win98 Full Ver. MKHFQ-MTPJH-CKX9P-646M6-6JC8
  Windows 98 Serial Number: DQ93P-D6KF9-49T8M-7YR9V-89TTB
  Win98 Serial Number: Q99PM-2QHFW-FQQMM-WBHK7-XMW4V
  Win98 Serial Number: CHTQY-DKVKR-6GFRT-X6PHK-7Y6D3
  Windows98 Serial Number: BWMTW-9G2KG-28J3V-XM2FW-9BHRF
  Windows 98 SE Upgrade Serial Number: w6gvr 9d2hx 9wmgg 749bx dcvdf
  Plus98 Serial Number: 468-1766233
  Windows 98 RC3, RC4, RC5 and RTM (RTM=FiNAL) Crack
  Win98cd Serial Number: k4hvd-q9tj9-6crx9-c9g68-rq2d3
  Windows 98 Serial Number: FK0HF-8YF6F-7KRCT-3BBQ-2P2YY
  Windows 98 - product key - GYXX7-K377D-BMV7H-KGHC2-9W2Q3
  Windows 98 OEM Full SN: DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26
  Windows 98 Upgrade Serial Number:
  T8WK9-3JJ99-27X6M-CDPB9-B7WJH or
  PMCVY-QXYY6-KGCW9-WVB2H-W8RQ9 or
  T4GRG-4DM4P-V868T-27KYP-MHF2K or
  PQHY6-RDQ2K-68MMH-PXQJ2-KQFF9 or
  PMCCC-GX9DD-DRK4T-FK4R8-8T6WC or
  V9FKD-BY6B6-9JTJH-YCT3H-CJDX7 or
  HBBHP-K3VPC-FV4PB-84RY3-BV4YX
  WIN98 FULL VERSION WITH IE 5.0 CD Serial Number: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Win98 Second Edition V 4.10.2174 A Serial Number C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Windows 98 Second Edition Serial Number: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
  WIN 98 SE: HQ23F-WXWFF-7V3HJ-KCVXT-4FRRM
  Win 98 Second Edition Serial Number: FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
  Win 98 second editions updates Serial Number: 147080-001
  Win 98 second edition Serial Number: H8J3X-9HQQG-DQXX7-6GFTJ-DF6MB
  Windows NT Workstation 4.0:
  CD-KEY: 30495-0006276-08164
  Name:SNiKkEL
  Serial Number: 11995-69580
  WIN NT4: 419-0025043 or 419-0045835
  Windows NT 4.0 SN:14396-0012434-28129
  Windows 2000 Retail Full Professional: VXKC4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB
  Server version: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM
  Windows 2000 Professional Serial Number: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
  Windows 2000 Advanced Server Serial Number: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
  Windows 2000 Advanced Server Serial Number: WY6PG-M2YPT-KGT4H-CPY6T-GRDCY
  Windows 2000 Professional Dutch key: MKFTT-B889R-XXYGF-W63WP-8VDYT
  Windows 2000 Serial Number: rj22y-w6ywf-tdh77-w7tpt-ggw62
  Windows 2000 Professional: Serial Number : RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB
  Windows Millenium (ME):
  RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
  h6twq-tqqm8-hxjyg-d69f7-r84vm
  vxkc4-2b3yf-w9mfk-qb3db-9y7mb
  C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Windows ME Full Retail Serial Number: Gy9fq-2j9mr-pm78b-j9jct-x8rdg
  Windows ME Product key code upgrade 98 Serial Number: FYG4R-3RK8M-DJGPJ-9GTRY-Q7Q49
  Windows Whistler beta2 build 2462 Serial Number: DW3CF-D7KYR-KMR6C-3X7FX-T8CVM
  sorry huge list. If more appropriate I will edit it and just post the link
  or delete - not sure about the 'quality' of these but they look reasonably legit to me.
 • Well, I have another list of Windows 98 and SE keys, also from around the web:
  Some Windows 98 CD Keys you can try are:
  VYK42-6KXD9-2C333-3D898-J97HP
  R3TQR-PQTKG-HBVQ9-YBFH3-CGCRT worked with German full, English full (OEM), UK Edition, Compaq English, Spanish Full, Dutch, Compaq and IBM Recovery CDs, and U.S. Second Edition (SE) OEM, Dell SE laptop, Toshiba 4100XDVD.
  RRXHQ-M3YTR-3BGRT-CQMC2-6K4C4
  Q2YHH-GYWV2-MDXCD-H9P2X-HYVMM worked with several versions including SE (Second Edition), UK Edition, and US OEM.
  R34DV-VB6WM-XMHHV-WM4Q2-WBB3Y is supposed to work with all version of first edition Windows 98 (4.10.98), UK Edition.
  T7J8Q-MH7RP-9H9J2-2HVFG-C3X2M worked with four U.S. retail versions (4.10.1998) as well as second edition version.
  JJK9P-G8JYJ-X24RC-XTFJ4-K9W4W worked with English retail version (CA), UK Edition.
  MMHK7-QPHQG-KMTP9-7GTJY-JQ6XM worked with English Retail Second Edition v4.10.2222A. Also, HP 4440 recovery disk, UK Edition.
  XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD Full verison, not upgrade, also Second Edition, UK Edition
  DJK2X-6XFJB-Q9J7J-WGC7P-WMHYG Compaq, HP, IBM, etc., UK Edition
  HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4 Apr 98 Beta
  MD97J-QC7R7-TQJGD-3V2WM-W7PVM came with English Developer's Connection Version. Seems to work with same CD's as T7J8Q.. above. Also Japanese version.
  D3Y8F-CM34T-BMGVJ-23JCC-PGMBG
  MPRJW-T87XX-3QR6V-QDHYG-VW2MX
  DCTB2-4RV9D-3TXP2-F89JK-26XWQ Universal key for all languages (Denmark, ..)
  MP4F9-W6C8V-HTCCT-T7M7R-Y7K3Y
  BRC8V-TJ2MK-KB97T-WVYH6-MB4YB
  K4HVD-99TJ9-6CRXG-C9G68-R92D3 OEM French WIN98SE
  F6G3X-R7TMG-7HKWR-YHKQJ-KHJDQ
  BQRYF-BQ4BF-Q4VFX-D9PRC-YTCV7 French Update CD
  HBM43-PD86Y-9R8HM-4GM8H-TVG3Q UK Edition
  BHB6V-JYFJ8-V9C47-QDB6B-JCTXK UK Version
  FQHDX-PPG3C-6GYXT-GDFXG-7DQBM
  WHPPW-3WVYF-DFJGH-QKQ94-67FJM
  BY8YQ-W9WZ9-FFDV3-PDK2J-RYYYW
  Q988C-P7VK2-K2K7R-QX9W9-7CDW3 UK Edition
  RV8RQ-6YTPD-HTPRC-C6G3G-TFKYF Upgrade
  QP46B-G4WJ9-7PPBJ-RK7R8-TFM3B (also SE)
  Windows 98 Second Edition Upgrade CD Key that should bypass the requirement to have Win95 installed:
  H26W6-897MW-6T4WY-P3G98-GR342 Win 98 Upgrade Second Edition, bypasses Win95 requirement
  Windows 98 Second Edition (SE) CD Keys you can try are:
  RW9MG-QR4G3-2WRR9-TG7BH-33GXB Full Edition, English UK, French DKJQY-TMJGF-BYYPQ-Q2HB7-W2K3V Upgrade English, U.S. Version K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 Win 98 Upgrade Second Edition, also 1st edition full retail HQ6K2-QPC42-3HWDM-BF4KJ-W4XWJ Win 98 Second Edition English, also Danish, Norwegian and Norwegian OEM, UK Edition (product ID 16203-OEM-0000007-00651) JHD22-PY6C8-GGTJC-HYYWT-TF7MY Ver 4.10.2222A Retail T7FCQ-XTD3Q-YY6QD-TGYJQ-7BPJJ UK Version HQ88R-P7JWC-4FYHY-DK6MV-HT3CD Plus SE U.S English Ver 4.10.2222A T7J8Q-MH7RP-9H9J2-2HVFG-C3X2M P767C-WKHX7-62TFV-H6XTP-JXFQM works with ver. 4.10.2222 English, UK Edition, also Packard Bell Master Recovery CD MKMXV-CDQGH-98HCX-3HM2C-G3T7B, UK Edition XQY3P-8MMD2-JC6M2-HJDYW-P6H7B, UK Edition d6xwh-xkvv6-t2f87-kb2kh-9h3yg from Compaq OEM system, UK Edition BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33 Chinese Language, Full Installation J3R3W-VBVDF-2496X-46TQB-HH8BY Australian English. Product Key 792807368, UK Edition TR9TQ-F4JRW-FXM4G-3H7V2-FH4J6 UK and Chinese Version W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY Second Edition English QMPMF-23D8R-83GV6-MMR3C-BQ7C3 UK Edition QCWJD-F94YQ-KWQXX-M48M3-MCFQW UK Edition WTY8X-CQP24-MX9TD-GBBD9-JKCXP (upgrade) WGJTT-2Q9MV-3TB8B-DQ77Y-C6QKB UK Edition TVYGH-V683W-3CWT9-MQ468-G66WR Upgrade DBRCB-D43K3-VY4G4-KVG4H-6FK9M Australia, Compaq PRDDH-83JD9-G6PK4-684GF-6Y73B Dell OEM English and Dell upgrade. Phew.
 • edited January 2011
  WINDOWS 98 FE CD KEYS
  generic Key DMWRC-T9XP4-GJ2P8-26G66-V9WBB
  VP9VV-VJW7Q-MHY6W-JK47R-M2KGJ
  VHRVH-6G83W-F3YM4-6BDHY-YQ37Y
  RDBC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
  XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD
  K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  QDQQ4-Q9WKB-GKBDJ-79DP2-YM8Y4
  HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
  DTXM2-YVDH9-JHYV2-MPCJH-CCRFH
  K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
  PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G
  M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM
  TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W
  CMT3F-GYCQP-BP29T-TJQY6-WHBMW
  F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT
  W8HCH-CGQ6G-9J3MG-77F7J-8XDP3
  XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD
  DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26
  HMTWJ-VPPWP-9BXP8-WD73Y-GGT6M
  D9C9Y-FWH6M-2QG4H-YXWGM-BM7RD
  PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB
  HK6PD-2QBPV-4RCXY-KRPWT-DM346
  QCWJD-F94YQ-KWQXX-M48M3-MCFQW
  JR36V-8DGVC-64PT2-WB66P-D647J
  KQTRP-WYYMY-XWGWD-996K6-TTQCG
  VYKYV-P48FR-VKT2J-QWR36-VFF8M
  KWQ2C-4GPMH-FTRMR-7JQGD-688TT
  DMGW7-3XBTD-3VV7C-83RQD-KHX66
  M9W3X-RJD63-2WFRH-72X6G-HXD36
  XPH76-H46HM-QVF6F-H444T-QM7MW
  B6G6Q-H29Y9-4KTV8-QBQG2-FMKFM
  DCWVC-VFR84-TX9X4-TDCWC-JWB96
  KCYY7-46C8D-2HQH7-QW92M-4WF9Q
  GFWMR-DWMTK-6G7J2-6CBCW-69K3Y
  MS Windows 98:
  FXJGV - V47K8 - 9TKJ3 - 4UVBT - CTCFW
  C3MH2 - 8DP7G - JGQ7F - PM73H - YB3PT
  HH872 - 6RM2K - FPPWV - V9HDB - BK708
  FVV68 - CP77T - 3VFBV - J39XB - PBKHB
  FCXFG - 4XG3P - 32RXV - PVBDB - 44DWT
  QQBV8 - GCGMC - 7CHW3 - 3F7MF - TC878
  G8KJY - X4KVK - FQPV8 - HG77P - TRYCG
  VYPK3 - 6V2M9 - XM76K - HJ7P9 - 3BMBJ
  DBWVG - BK79Y - CVT9H - CYRGX - 3TKCT
  TMVB4 - VWDDT - QHTG2 - 4YQDB - FK9F6
  J4B42 - K63WB - 8FX6F - 2GGHG - TQFFG
  KW66V - 8BGQD - J2F9W - K32YQ - RPM4T
  WMJ24 - P4GVG - B4BXF - DX4GR - VM9QT
  TJKTG - TFVPY - YK87C - 8TJVV - BKRFV
  BM9FY - V6Y3V - GRM3B - 3WTTR - PTBWT
  GXQ6D - XFH8V - CVXHD - HHMGV - BJKQG
  FD97P - B3K2G - PBX37 - HXXGJ - J83CT
  P688V - 96M43 - 2JK2R - VYXJR - WVRDT
  RXM9G - J9BP8 - GHPPC - YBMT3 - 3R2V6
  GV7K8 - QHDY3 - VCRYV - P6PVB - KHQGT
  HWD3T - 8WVCD - HVCB6 - M9VH8 - YVB2T
  XPMBG - V4QT4 - 9YPDB - TKK4K - RWP8G
  XQ2BG - 77BPV - 7B3B9 - HBMVR - XC8P6
  WGQMC - MC423 - 7T8MK - FYFTY - T9JQJ
  GTVHQ - B8V2Y - 76T9Y - XBMFY - 3396V
  BW8X2 - 647MH - CM8X2 - 4PD9V - B2CKG
  VFJMK - P9XMW - 4KYXP - RVV89 - Q7J3J
  MRGG9 - G64FB - 6DK34 - 7Q6RD - 7V3R6
  DT9BD - K7W9C - YB4K6 - 2RQXD - K2HDW
  W3TGH - 738CC - JBT88 - PTHD8 - F4CQG
  KBVY8 - JFBWF - DKGQQ - MRPVD - P4G2T
  K362Y - XQZHT - DWKMK - WGR9J - Q7376
  MCYWR - VV8K8 - PTKDQ - FPP3G - W29DG
  V3Y3C - CM9GR - QP74P - 32V4C - 6J3B6
  RRXHR - YPKQV - FD3R8 - PTYMW - 6PD7G
  MBX63 - XPC3R - FKM7W - J2YR2 - R7JCM
  JTPVT - BY4R6 - QY3PY - 4C6DD - 3YTGQ
  WM6CV - TGGK8 - 4BGT2 - 3XX76 - WFRDW
  J82GP - JRHK2 - 8KHGM - 39BX7 - 2TPF6
  Q7W2M - 9VPFY - 32WKD - M8QVQ - CFJFG
  QFV8K - HXZBM - CM6R3 - RBRC7 - PDY2J
  FG7DK - CW2D3 - BQHW2 - F8PMW - 862K6
  C4GMB - B23QQ - QPRCH - QX2C8 - 9CJVW
  T3FCY - QQMK2 - 4G84G - DV4X8 - MYDCT
  WJYPQ - 7Q696 - KRPG7 - K2XHT - YKV4T
  DMGFK - MWMMQ - QRHBF - GYTMJ - CW676
  J6BMM - 4X366 - C6C4R - QVGYK - G8J8T
  VWXJ3 - Y7K39 - HPVQM - QG3XP - W3GBG
  VTVD9 - VHJFG - GC376 - QHRJM - YY6PG
  HCD6T - Q3M6B - M2BTQ - V7B7B - 6BCHT
  HC369 - 2D8CV - 8P273 - 44Y9K - GQXC3
  VCVG6 - QK649 - M49F8 - DC8CG - D7FCT
  PQKKT - QB2KH - D2KBV - BD6HT - 8XJX6
  FHDYC - CTKH7 - 36JY7 - 78CYW - YVRH6
  V68HD - MBT4W - FFW2B - 2WBQP - 7HDDG
  M7PWN - TMMHG - C8J6D - KWPJR - R38XG
  GYW4M - 7MHT7 - DR32K - 8PB48 - XXM7G
  GBPTG - VHDDV - KP748 - 2J8RV - QPVGY
  1D4MXG - 3QX3F - TX86C - FPBF4 - 6YXQT
  Q888R - DJRGC - QXVCC - GKH8K - 4KR66
  RP7VY - TJBCW - 23P74 - H47H9 - 7YFFG
  Q7HGD - G4FPY - 28YGM - RDF4R - 6RT7T
  RC7JH - VTKHG - RVKWJ - HBC3T - FWGBG
  GDW28 - QT37B - RP74D - 4VHTY - B6BHT
  DX7RB - 9W9GR - KFBMV - ZXHHR - JJP6T
  HRVCP - 2GGVH - KMTTG - 67GRP - HJRDT
  M9VVF - RTDY3 - FXGXF - YT9BC - FVDPG
  C79C6 - Q9YKH - YTBQ9 - 8B7WB - T9GGM
  B3PJW - 2FCXF - 7P7K6 - 8T8H3 - 7V3RT
  JX6HD - WWGH6 - JKR8G - WV7QB - 44DQ6
  OEM: win98
  MYQKG-6P9CP-B6F94-CDMGG-7TJGD
  MYQKG-6P9CP-B6F94-CDMGG-7TJGD
  WWWFW-87P76-HP96R-BP9M6-6PJQW
  DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26
  FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
  PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G
  M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM
  TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W
  CMT3F-GYCQP-PB29T-TJQY6-WHPMW
  F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT
  F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT
  M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM
  CMT3F-GYCQP-BP29T-TJQY6-WHBMW
  PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G
  FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
  TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W
  98 retail upgrade
  G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX
  TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79
  Retail Full: win98
  F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD
  K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8
  W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
  FQD88-4X7FK-9HV9K-Q28FF-T3JC3
  PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW
  VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8
  T98GF-R6C7Y-3MCV2-7C9DK-VC2F8
  F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD
 • Windows NT 4.0 Server Edition:
  12095-OEM-0004226-12233
  Windows 98SE
  HX9MP-68JPP-HKJ2FX-DQF8Q-KW89D
  Microsoft Plus! for Windows 95:
  411-4063177
  040-3722545
  Microsoft Plus! for Windows 98:
  468-0033357
  Microsoft Office 97 Pro:
  1112-1111111
 • http://rosshaynes.com/windowsos.html
  www.magicwanduk.co.uk/images/MS.rtf (17 pages worth)
 • Microsoft Windows Whistler Build 2505RC1/2509postRC1
  BJXGH - 4TG7P - F9PRP - K6FJD - JQMPM
  Microsoft Windows Whistler Beta 2 Build 2502/2504
  JJWKH - 7M9R8 - 26VM4 - FX8CC - GDPD8
  Microsoft Windows Whistler Beta 2 Build 2486
  BJXGH - 4TG7P - F9PRP - K6FJD - JQMPM
  Microsoft Windows Whistler Beta 2 Build 2474 - 2499
  DTWB2 - VX8WY - FG8R3 - X696T - 66Y46
  Microsoft Windows Whistler Beta 2 Build 2469
  Q3R8Y - MP9KD - 3M6KB - 383YB - 7PK9Q
  Microsoft Windows Whistler Beta 1 Build 2462-2465
  DW3CF - D7KYR - KMR6C - 3X7FX - T8CVM
  QB2BW - 8PJ2D - 9X7JK - BCCRT - D233Y
  DW3CF - D7KYR - KMR6C - 3X7FX - T8CVM
  Microsoft Windows Whistler Build 2296 & 2458
  QB2BW - 8PJ2D - 9X7JK - BCCRT - D233Y
  VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
  Microsoft Windows 2000 Pro SP2:
  RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG
  Microsoft Windows 2000 Professional
  DDTPV - TXMX7 - BBGJ9 - WGY8K - B9GHM
  RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG
  KM87H - X7QCV - DBV46 - 3J4HY - DKW46
  RMFGQ - BFX42 - KP4HY - YBBRK - H8XR3
  XVV9R - JVQH4 - PGPV8 - KBPYW - CTMHW
  RHKJ8 - FWGTH - 2T4QR - HRM3Y - MJWJM
  JJRFQ - YKHCR - KP93Q - 4MTMX - MDHT6
  F7482 - YPC27 - 3HCT8 - PKWKD - PWRGY
  V46DT - FCW2P - 2CRQX - 4P4M9 - 39QMW
  K9TCD - 4QGV4 - CHF9D - 4PG29 - VM6P3
  HTJX2 - KK26K - B9VDT - 7KKF2 - H8RTJ
  BWY98 - T6X24 - 9FKPK - WTY3P - BXRF3
  DY6PT - QWJR4 - 3JKXP - KK2CF - 7J9D8
  MVXF7 - C47VH - 4RT4M - 6RCFQ - CFK33
  MHG82 - Y3TCW - F74PJ - RGJTT - YP4HW
  WJMPG - W2QT7 - W2JPC - XY666 - JCBVQ
  V67JM - PDT9D - BCQVC - XM4B3 - 9M49J
  TQ4CV - XPJR3 - KPG3Q - HGH74 - BMYWT
  VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
  F6PGG - 4YYDJ - 3FF3T - R328P - 3BXTG
  WFX8X - J8FHX - RY234 - RBPPB - QZWBM
  F2T26 - BMK6H - 69QX8 - FYV8D - TY4CM
  RWRTK - 2RRQC - C4RHF - C7BQF - WP6TB
  Microsoft Windows 2000 Server
  XF7DK - 7X2WM - 2QRCT - Y9R23 - 4BHDG
  RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG
  H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM
  KRJQ8 - RQ822 - YRMXF - 6TTXC - HD2VM
  Windows 2000 Server (Turkish)
  MKD68 - 6FMH3 - D22BY - QJGBR - CCXFQ
  Windows 2000 Server Service Pack 1 Retail
  XF7DK - 7X2WM - 2QRCT - Y9R23 - 4BHDG
  Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  WY6PG - M2YPT - KGT4H - CPY6T - GRDCY
  H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM
  KRJQ8 - RQ822 - YRMXF - 6TTXC - HD2VM
  R7MPM - R36DT - F38FC - RPPCX - XJG7M
  RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY – PRVMG
  Microsoft Windows 2000 Advanced Server Multi-Language
  KRJQ8 - RQ822 - YRMXF - 6TTXC - HD2VM
  Windows 2000 Professional RC3:
  VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
  Windows 2000 Pro ISO CD-KEY:
  XFD2W - W7VH8 - MVC47 - KY7DQ - P8Y4J

  Windows 2000 Pro (German Final):

  RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB
  HB9CF - JTKJF - 722HV - VPBRF - 9VKVM
  Windows 2000 Pro (German server):
  GTH3Q - 2MKP3 - DPK7B - X4PB7 - 6X99J
  windows 2000 pro update only(german)
  DDC2K - Q4TY7 - 6YJ2M - MVD - 7J C3WRH
  Windows 2000 Pro (Dutch)
  XF48B - 9PT48 - 3V93Q - RV4BF - HG9FT
  Windows 2000 Advanced Server Final
  H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM
  Windows Access Menu:
  Version: 3.5
  Name: Terry Georgi s/n: WAM354657272792047656F726769
  Windows CE Toolkit for Visual Basic&C++:
  Version: 5.0 s/n: 111-111111
  Windows Millennium Version Beta 1:
  RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG
  Windows Millennium UK OEM:
  CB3TB - C26HP - 32V98 - 3H2BQ - KVJ6M
  Microsoft Windows Millennium ME:
  RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG
  KKK3F - QKXGY - WHG99 - B92WK - GFK4C
  HBTD9 - 6P338 - XT2MV - QBTTF - WPGGB
  B6BYC - 6T7C3 - 4PXRW - 2XKWB - GYV33
  P8DJW - RQXXM - T8JCW - HFB29 - 4FK3Y
  B6BYC - 6T7C3 - 4PXRW - 2XKWB - GYV33
  Microsoft Windows Millennium ME Upgrade:
  DVVQH - 3GVKG - TD24K - TQK4P - WDCMW
  JWH3C - WC37T - MC9T2 - 9XQ8G - FW39W
  B6BYC - 6T7C3 - 4PXRW - 2XKWB - GYV33
  HBTD9 - 6P338 - XT2MV - QBTTF - WPGGB
  RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG
  JWH3C - WC37T - MC9T2 - 9XQ8G - FW39W
  VKM8H - QDCH7 - YC9Y8 - V4G8F - QDB8J
  BVGVW - 9HPQT - T9KWT - K4FGQ - 7THW6
  Q9M3B - CQ8RQ - 63DPP - VDMYV - JW7CF
  Windows ME Update pack:
  DFT9R - G2886 - C2MDB - 4FPYM - 48PD2
  Windows Millennium ME Upgrade
  JWH3C - WC37T - MC9T2 - 9XQ8G - FW39W
  B6BYC - 6T7C3 - 4PXRW - 2XKWB - GYV33
  HBTD9 - 6P338 - XT2MV - QBTTF - WPGGB
  RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG
  JWH3C - WC37T - MC9T2 - 9XQ8G - FW39W
  VKM8H - QDCH7 - YC9Y8 - V4G8F - QDB8J
  DVVQH - 3GVKG - TD24K - TQK4P - WDCMW
  BVGVW - 9HPQT - T9KWT - K4FGQ - 7THW6
  (WinMillennium ME Dutch / NL)
  CKYQC - VM4WJ - 3Q3XH - CY4J8 - 6P3WD
  GYYKR - VP62W - VK7HM - 2BPFY - CBFH6
  (WinMillennium ME Danish)
  PRMVK - TC29W - RVXX7 - MW8X8 - XQPD3
  Microsoft Windows NT Workstation:
  27598 - OEM - 0037486 - 18511
  34698 - OEM - 0039682 - 48758
  34698 - OEM - 0039682 - 48902
  34698 - OEM - 0039682 - 48906
  34698 - OEM - 0039682 - 48010
  34698 - OEM - 0039682 - 48898
  34698 - OEM - 0039682 - 48006
  34698 - OEM - 0039682 - 48894
  34698 - OEM - 0039682 - 48734
  34698 - OEM - 0039682 - 50640
  34698 - OEM - 0039682 - 50648
  34698 - OEM - 0039682 - 50652
  34698 - OEM - 0039682 - 50636
  34698 - OEM - 0039682 - 50660
  34698 - OEM - 0039682 - 50656
  34698 - OEM - 0039682 - 50644
  34698 - OEM - 0039682 - 62482
  34698 - OEM - 0039682 - 65354
  34698 - OEM - 0039682 - 65366
  34698 - OEM - 0039682 - 65362
  34698 - OEM - 0039682 - 65250
  34698 - OEM - 0039682 - 66742
  34698 - OEM - 0039682 - 66910
  34698 - OEM - 0039682 - 66954
  34698 - OEM - 0039682 - 63003
  34698 - OEM - 0039682 - 63027
  34698 - OEM - 0039682 - 63007
  32598 - OEM - 0039367 - 95634
  32598 - OEM - 0039367 - 95890
  32598 - OEM - 0039367 - 95642
  32598 - OEM - 0039367 - 95634
  34698 - OEM - 0039682 - 62482
  34698 - OEM - 0039691 - 02755
  34698 - OEM - 0039691 - 02915
  34698 - OEM - 0039691 - 02643
  34698 - OEM - 0039691 - 03150
  34698 - OEM - 0039691 - 03774
  34698 - OEM - 0039691 - 03063
  33998 - OEM - 0039522 - 84261
  33998 - OEM - 0039522 - 84417
  33998 - OEM - 0039522 - 85259
  33998 - OEM - 0039522 - 85251
  33998 - OEM - 0039522 - 84463
  34698 - OEM - 0039691 - 02254
  34698 - OEM - 0039691 - 02204
  09898 - OEM - 0031523 - 34026
  07998 - OEM - 0031854 - 52318
  07998 - OEM - 0031854 - 52038
  07998 - OEM - 0031854 – 51177
  Microsoft Windows NT Server:
  07499 - OEM - 0040764 - 85341
  07499 - OEM - 0040764 - 85342
  10699 - OEM - 0041583 - 45246
  10699 - OEM - 0041583 - 45581
  10699 - OEM - 0041583 - 45339
  Generic Microsoft 95:NT:VB CD Keys
  If it needs a 3-7 spaces for the key, these key here will work.
  809 - 1521615
  364 - 1876497
  040 - 0164120
  040 - 1602212
  808 - 6795177
  417 - 9934111
  811 - 7443012
  811 - 1380196
  811 - 1379413
  Windows 98 SE(Upgrade):
  F73WT - WHD3J - CD4VR - 2GWKD - T38YD
  Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL:
  W7XTC - 2YWFB - K6BPT - GMHMV - B6FDY
  K4HVD - Q9TJ9 - 6CRX9 - C9G68 - RQ2D3
  PYDMY - DVJ9J - 996VH - JX66P - 9TWKW
  VD4WG - Y998T - 3MGWX - GPW2Q - 3QVC8
  Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade)only:
  C3HJX - FPCVK - V7KKQ - 3GCYQ - 9Y6HP
  CCW67 - GWQY3 - 9TG6G - 3P7YP - 728JX
  CQKDD - TJC3J - 3Y7YJ - 8CG9M - 22MFF
  G2FGT - 6HYRW - X2W2C - RT7HW - RF7WX
  HCGYX - 8Q23F - 237WM - WJ6TV - 9KK72
  TFYX7 - 9GG6R - PHK2H - TBR44 - T6Q79
  Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade Norwegian)
  KT2J6 - P9P2G - WRW49 - HV27T - PDJWC
  Windows 98 SE Upgrade for Windows 3.1 and Up
  G6HTF - WBJPJ - QKWPH - Y6D9Q - W73FC
  Windows 98 Build 1708/Build 1720:
  HGBRM - RBK3V - M9FXV - YCXDK - V38J4
  Windows 98 Build 1708:
  BBH2G - D2VK9 - QD4M9 - F63XB - 43C33
  Windows 98 Build 1720:
  HGBRM - RBK3V- M9FXV - YCXDK - V38J4
  Windows 98 Build 1723:
  HGBRM - RBK3V - M9FXV - YCXDK - V38J4
  Windows 98 FINAL(Dutch):
  GB7WP - RRQCB - HVY29 - 2K2PX - VGCG8
  Windows 98 FINAL(French):
  GDXPD - T99JH - 82TMX - BCY9M - 4RKW7
  Windows 98 FINAL(German):
  FXMKC - FF2F7 - 86DJY - Y86FC - 824MB
  Windows 98 Second Edition(Turkish)
  C7YV4 - KMT9Q - C3P66 - FC97G - 2YJWJ
  PDWJV - B69G9 - CV9MH - Y8M3C - KGWQ8
  Windows 98 Second Edition(FRENCH):
  VGF6G - 7JJVD - KWR9J - Q62HD - RJ7M6
  Windows 98 Second Edition OEM (Spanish):
  MP7TK - KPT9F - DJFH9 - B3828 - HFH9D
  Windows 98 Upgrade (Italian):
  RJMY9-VV4TY-48JCK-MRTJD-7TGJH
  Windows 98 FINAL(Retail):
  B4DWD - 2B3KX - KT7MR - GQXVB - WFMFY
  BBH2G - D2VK9 - QD4M9 - F63XB - 43C33
  D4Y9Q - 4QYBY - 22WBG - 249HD - VGGD8
  F2HFQ - 2Q82W - MQVJM - JYBGV - JRXM8
  FT9CH - XVXW7 - 7BFCM - RPR49 - VDHYD
  HGBRM - RBK3V - M9FXV - YCXDK - V38J4
  JHVBP - T6TMP - GX8XJ - CMGDP - K8CCX
  K4HVD - Q9TJ9 - 6CRX9 - C9G68 - RQ2D3
  K8F92 - DRTF8 - D2T6X - R2QX6 - 2W46B
  PTX6T - WTQ9G - C7B2Y - TC3K8 - YT4GB
  QCRFR - GG62T - V43B8 - MFW8K - 7HV66
  Windows 98 FINAL(Upgrade,Italian):
  RJMY9 - VV4TY - 48JCK - MRTJD - 7TGJH
  Windows 98 FINAL(Upgrade):
  QJGPC-3PGVF-3XDXJ-FFDGR-GRYJP
  TKG6R - B4YBJ - Y7626 - HF7CB - PG3Q3
  VPVDT - FVCHY - CWBP3 - JP6Y6 - 7398Q
  Windows 98 OSR Beta Refresh beta 2 and up to build 2150:
  C9TCH - G72Y6 - G4DQK - QCQRM - K7XFQ
  Windows 98 FINAL(Chinese) First Edition:
  JV839 - M2B2Y - DW6BJ - 467TK - YPGGQ
  Windows 98 FINAL(GREEK)first edition:
  GQ4CR - T3DQG - H7VMB - D36QX - V8KFT
  Windows 98 FINAL(HEBREW)first edition:
  fjbmh - 7h9b3 - 2rmw6 - qcj4p - r3chb
  Microsoft Windows 98 first edition:
  D8PZY - F7H7D - M8D6M - DY4KC - FD83D
  KHHYQ - BFCFC - X99F9 - DPR8Y - F93P8
  W7XTC - 2YWFB - K6BPT - GMHMV - B6FDY
  RJHYG - KHCHF - DYYGK - 3D9C7 - GJR3Y
  TT4JY - BHTJ4 - YRGK8 - MDTBW - CQ3Q6
  P9XXR - T7GTW - HD7XY - BXRGW - W64WY
  DBJRF - 6RTGC - 86Q7V - 3D28H - VR3C6
  CJFV2 - KJYWD - YFJBB - KQ7QR - V7G43
  R6K72 - J3HHY - H8KB9 - HQ76Y - H2W8J
  P9XXR - T7GTW - HD7XY - BXRGW - W64WY
  BB4D3 - BK9WW - R3QPR - HF384 - D2RWB
  FWD8P - G7VX3 - J8QHR - DBQG7 - HWR9J
  GYCPM - MBP3X - WDQF8 - HQR33 - PCJXD
  T4HGG - XT3XQ - 7CCW3 - M9BF3 - 76T8M
  DY3K9 - BXJV3 - 4MGFF - MX934 - 2BPR6
  Microsoft Windows 98 Second Edition:
  RC7JH - VTKHG - RVKWJ - HBC3T - FWGBG
  HRVCP - 2GGVH - KMTTG - 67GRP - HJRDT
  M9VVF - RTDY3 - FXGXF - YT9BC - FVDPG
  FX2HD - PTD89 - MG7WX - KV82X - MH3PG
  RP7VY - TJBCW - 23P74 - H47H9 - 7YFFG
  P688V - 96M43 - 2JK2R - VYXJR - WVRDT
  M3GQF - JP78W - 8VBJX - 6KVQD - 8M2G6
  DHVMR - K4J3J - X7Y7M - W2HBP - CGHCT
  VH3C6 - PXVPY - 72M79 - V7V3B - VRFJ6
  RKKGW - HP6FF - MFYJ6 - TWRXM - 44MQ6
  Q888R - DJRGC - QXVCC - GKH8K - 4KR66
  G7YTJ - BX4VT - YXXDC - 343Y7 - QJJ9G
  DBYJ8 - F2YW8 - FRVXC - R7QXV - 47RF6
  WTXM7 - QD98Y - 2R7J6 - YWZPB - WJP9T
  MZY7R - W3MB7 - R6P83 - HB6R9 - 9JCHG
  DX7RB - 9W9GR - KFBMV - ZXHHR - JJP6T
  GDW28 - QT37B - RP74D - 4VHTY - B6BHT
  K362Y - XQZHT - DWKMK - WGR9J - Q7376
  J6BMM - 4X366 - C6C4R - QVGYK - G8J8T
  VX8MR - Q3JK3 - WWTT4 - D8CRX - 4FW6T
  CD649 - PKJTQ - KHWPM - TC43M - RDRFG
  VWXJ3 - Y7K39 - HPVQM - QG3XP - W3GBG
  GBPTG - VHDDV - KP748 - 2J8RV - QPVGY
  DMGFK - MWMMQ - QRHBF - GYTMJ - CW676
  C4GMB - B23QQ - QPRCH - QX2C8 - 9CJVW
  QFV8K - HXZBM - CM6R3 - RBRC7 - PDY2J
  WGQMC - MC423 - 7T8MK - FYFTY - T9JQJ
  GTVHQ - B8V2Y - 76T9Y - XBMFY - 3396V
  DT9BD - K7W9C - YB4K6 - 2RQXD - K2HDW
  VFJMK - P9XMW - 4KYXP - RVV89 - Q7J3J
  FXJGV - V47K8 - 9TKJ3 - 4UVBT - CTCFW
  TJKTG - TFVPY - YK87C - 8TJVV - BKRFV
  HH872 - 6RM2K - FPPWV - V9HDB - BK708
  FVV68 - CP77T - 3VFBV - J39XB - PBKHB
  VYPK3 - 6V2M9 - XM76K - HJ7P9 - 3BMBJ
  QQBV8 - GCGMC - 7CHW3 - 3F7MF - TC878
  FD9X6 - CRWRK - DJ9CY - XXF99 - KQ4CT
  FXFXV - GBMH6 - R9HK3 - KVXBH - MYMY6
  FDPY3 - D6T29 - XM3FY - JPYCF - 3D4FT
  TQJ37 - 2HPPK - WT4VW - BHMXD - 3P9G6
  BCWXW - VHXFD - YF4RM - H2TMX - 7YHQT
  VFMGM - 7MB24 - P9RWK - 38KV2 - 6KJG6
  HTXHX - JXKGG - MY3WW - PPXKW - MPJDG
  MVPCQ - M8H34 - TKYJX - YY98H - BJVV6
  HKJJF - 93B3Y - K2KCD - M8H7B - G3XWG
  PJF3Y - HGXK6 - GVFVM - WM24P - HJ2FT
  P76J2 - KDMVT - D8WBX - D4D34 - 37476
  P39PF - Q4CVG - M43CQ - 9F8BT - P8CFT
  PXP62 - XC6XJ - WBPP2 - MTDXH - PXC36
  PWG4V - RJDHH - F2QCH - 7Q84K - PB2MG
  RYH33 - YF37W - DQ9DG - 432VW - F38K6
  KH3GF - KHWF8 - HHBH3 - MTP7Q - V8263
  MDFKF - 8M8HZ - 49GVX - 369JM - 6WGTG
  JWYDH - 9CD96 - YHB72 - YYR38 - B6H3G
  TXQX6 - MKCXM - 6KQF8 - FXWGP - GR37T
  HG3GB - TCWKK - QDB8K - GP42X - WVVVG
  DXC6Q - WQMFK - FG97B - YCKH3 - DXDHG
  Q68YD - MVWR8 - KMPQ6 - KPF37 - DTKJ6
  Q6GD4 - KW4Y4 - GBFPQ - X3VHX - RQCQT
  BXBH9 - 8RKT7 - VWC4U - 2YWHY - 4BF26
  MQW4M - VV44F - MG6CV - MBCJV - WM9TG
  MRYRD - 28YY9 - XBXPV - FT8JR - 3FH36
  WPHHK - 2K86M - DJHVD - YCKN3 - DWYDG
  TFT2D - YMWFV - P6FPK - RJ4RW - HPC9G
  G8F9R - WGCR9 - WHWBP - M3KT7 - VK3TG
  TBCDV - HK8R4 - 6GKR7 - YVX6W - CQQQG
  F4V7W - 9DDM2 - R8VHP - PG2DG - H9MF6
  RV8GJ - 2X2JF - R7BVY - HR23Q - CB27T
  MYM4Q - TF4XP - PCBKP - GQBQB - VRP7G
  W3662 - 7FBJX - WKDXY - TPBC2 - J9386
  QWHD3 - WJRMG - GZY3P - FXTVC - JDCQG
  B4386 - 9769Y - 3VR88 - T63P3 - 3JJ4T
  TW9WD - HWDC7 - VP6KP - F3GYV - T34YT
  XRHGC - VVGDV - HGH7X - WX68X - 4QQBG
  GR9X9 - 3QRBG - CFPTJ - FWFCW - 8DQB6
  R977W - XRC46 - 77XJM - 9HJFQ - BHWYT
  D78QG - XHCDH - YQD9K - FGW4P - RWGCG
  MVP98 - JHY3Q - DJYY6 - DWFF2 - R2T46
  VK6JC - QMD6X - VFB7M - 46493 - 3VJCT
  KB7GV - MH689 - 4BWCT - QPYXG - 69MRT
  PM6MF - YDG68 - MFV6Y - QJ4MD - 6FBJT
  KKG2P - MGX4W - Y6FDV - C4PQV - DG9V6
  VMCHR - QVWCC - XM6VC - CV389 - 2CT26
  FCXFG - 4XG3P - 32RXV - PVBDB - 44DWT
  W3TGH - 738CC - JBT88 - PTHD8 - F4CQG
  DBWVG - BK79Y - CVT9H - CYRGX - 3TKCT
  GYW4M - 7MHT7 - DR32K - 8PB48 - XXM7G
  TMVB4 - VWDDT - QHTG2 - 4YQDB - FK9F6
  RXM9G - J9BP8 - GHPPC - YBMT3 - 3R2V6
  MCYWR - VV8K8 - PTKDQ - FPP3G - W29DG
  GK3WK - RQMKF - 3QXGQ - CXRC8 - Q8GF6
  KW66V - 8BGQD - J2F9W - K32YQ - RPM4T
  C3MH2 - 8DP7G - JGQ7F - PM73H - YB3PT
  G8KJY - X4KVK - FQPV8 - HG77P - TRYCG
  KBVY8 - JFBWF - DKGQQ - MRPVD - P4G2T
  XQ2BG - 77BPV - 7B3B9 - HBMVR - XC8P6
  XPMBG - V4QT4 - 9YPDB - TKK4K - RWP8G
  HWD3T - 8WVCD - HVCB6 - M9VH8 - YVB2T
  GV7K8 - QHDY3 - VCRYV - P6PVB - KHQGT
  BW8X2 - 647MH - CM8X2 - 4PD9V - B2CKG
  FD97P - B3K2G - PBX37 - HXXGJ - J83CT
  WM6CV - TGGK8 - 4BGT2 - 3XX76 - WFRDW
  MRGG9 - G64FB - 6DK34 - 7Q6RD - 7V3R6
  J82GP - JRHK2 - 8KHGM - 39BX7 - 2TPF6
  V3Y3C - CM9GR - QP74P - 32V4C - 6J3B6
  RRXHR - YPKQV - FD3R8 - PTYMW - 6PD7G
  MBX63 - XPC3R - FKM7W - J2YR2 - R7JCM
  JTPVT - BY4R6 - QY3PY - 4C6DD - 3YTGQ
  GXQ6D - XFH8V - CVXHD - HHMGV - BJKQG
  WMJ24 - P4GVG - B4BXF - DX4GR - VM9QT
  J4B42 - K63WB - 8FX6F - 2GGHG - TQFFG
  C79C6 - Q9YKH - YTBQ9 - 8B7WB - T9GGM
  VTVD9 - VHJFG - GC376 - QHRJM - YY6PG
  BM9FY - V6Y3V - GRM3B - 3WTTR - PTBWT
  FG7DK - CW2D3 - BQHW2 - F8PMW - 862K6
  D4MXG - 3QX3F - TX86C - FPBF4 - 6YXQT
  WFX63 - CQR88 - MYHTC - TYHVF - RDH9G
  T3FCY - QQMK2 - 4G84G - DV4X8 - MYDCT
  WJYPQ - 7Q696 - KRPG7 - K2XHT - YKV4T
  HCD6T - Q3M6B - M2BTQ - V7B7B - 6BCHT
  Q7W2M - 9VPFY - 32WKD - M8QVQ - CFJFG
  VCVG6 - QK649 - M49F8 - DC8CG - D7FCT
  PQKKT - QB2KH - D2KBV - BD6HT - 8XJX6
  FHDYC - CTKH7 - 36JY7 - 78CYW - YVRH6
  R6K72 - J3HHY - H8KB9 - HQ76Y - H2W8J
  HC369 - 2D8CV - 8P273 - 44Y9K - GQXC3
  M7PWN - TMMHG - C8J6D - KWPJR - R38XG
  B3PJW - 2FCXF - 7P7K6 - 8T8H3 - 7V3RT
  JX6HD - WWGH6 - JKR8G - WV7QB - 44DQ6
  V68HD - MBT4W - FFW2B - 2WBQP - 7HDDG
  Q7HGD - G4FPY - 28YGM - RDF4R - 6RT7T
  KT7Y4 - XBJ88 - GCQGW - CWTFM - JTFP6
  KT7Y4 - XBJ88 - GCQGW - CWTFM - JTFP6
  GTXGD - DFWC6 - 9GRPC - 3VH6P - Q428T
  CMGRR - XCBMG - 4P8TB - DR9FW - 62PFB
  HMTWJ - VPPWP - 9BXP8 - WD73Y - GGT6M
  W7XTC - 2YWFB - K6BPT - GMHMV - B6FDY
  DPGDQ - 38VBT - XGYWX - 7VWBM - JM386
  D2FKV - JV746 - WC6QT - GTX6Y - KF2G6
  BX3VH - CHRYX - F9R2X - FWB9B - PTWR6
  DJRJM - WKXCM - YWH3P - 89P76 - HGMFG
  FKQ43 - 7CB3G - MJYD4 - QQ3FX - JX6DG
  WRMXT - 7XP29 - RHJJX - 3FXRX - JYJ7T
  CDPTC - GYYQX - J6F3M - Q3H2F - R4D9G
  CYB3Q - THYXP - 28YQ2 - DV9GG - GPQTT
  DF723 - J4T42 - MJKQQ - DW84X - 4KKHT
  MCPRX - BQ7FC - R8T2M - XKB9Y - B72H6
  TC2RB - 4JMY4 - F66VK - 9M3GV - H4J8G
  C3KRB - CGQFB - 46WD6 - 77KX9 - P8HFG
  XJCMT - R99MK - 8YPDH - FQKT2 - Q7G2T
  VCHJY - Y9306 - FX2VV - C2GTR - PT2WT
  CF4X9 - 2J28Y - XT42V - PGMGY - 8JCFG
  HDYRK - XRYYP - 9WYY2 - YDDGY - YCXP6
  VWPF8 - T9CX7 - 6G9GW - CB9GX - WXWDG
  W2W7R - DW6DF - FPX2R - 2BTX4 - RDVQT
  G9HTD - FTRB3 - YTPDG - 2742M - CY96T
  G27WW - BM7Q2 - C7DX6 - M9DBH - 98PVG
  KFQ26 - X7RJ7 - TVX2X - WF6TR - PTK6T
  WK6CJ - H93X2 - UC4TP - VXTFJ - F7F46
  XMF9C - V3PDM - 3U88K - 2BWT3 - H9Q9G
  KXDXP - H7DRF - FBTW3 - MHJ94 - 2P9D6
  FFVRX - PPBK9 - H68PY - KT63B - FMCCT
  MFF4W - QM8XH - FDRP6 - TY2BR - BB2FT
  DPGW9 - T9WPY - WV72J - RJ897 - 49WB6
  QP34V - H78W2 - VKPV4 - QBQ8M - 9B276
  XKRC8 - TPD49 - X6P8G - HYGCK - 4PKQG
  H89WQ - PZDFH - 93PJ2 - 8XTJ3 - QWPWT
  WDJWB - YH7FC - 7MB4T - TBCXB - 3KZV6
  D9PW8 - G7FDH - TBQ6M - JFC39 - V6PDG
  JHQ6R - QGXP9 - PC46G - KRH7K - P86VG
  H9GRH - T3FQH - 4GHXV - XPTYQ - HC8XG
  R7X8W - HHG47 - 7F9GK - 9XDMY - JRFDG
  G26JH - RX8X3 - FRVJ6 - CRX3Y - 2TWX6
  JH2JK - M8TKW - JH4GD - 7763W - 7JYQ6
  JF7XF - TRMXP - 3GHDT - QJF7H - 96CK6
  VXWXH - K7XYD - BYG89 - DG4DX - KQV3G
  HGHPB - M6ZXF - 4F9F7 - RHMM4 - CTWD6
  W8T8P - ZTZVQ - HTVF8 - KPQMH - Z4GQD
  HWFQM - G4XB7 - KQMQV - HF39R - QWWVT
  VPKVK - HPDHZ - HTDDC - BDRDM - 923FG
  BC3PP - 88VCY - JPCD6 - 6TRXV - B8GRG
  V97VV - T4QTX - Y7QHT - FR9VR - TV7M6
  PQWQ7 - PBC28 - 9CPCD - VKGQT - FWM4T
  TVMFM - GBMS8 - 8VB97 - B97YG - KT84G
  T8R6G - GJMMX - TYQKV - V6YHD - VX77T
  V8WYX - PCYMQ - BMRT9 - ZZRC3 - H3TMT
  CPMG2 - C8P7Q - 8H98J - GKWD9 - RP66T
  WQ92D - MDYQY - DMTGB - CHMVB - G4CK6
  FB2CB - Q6V9P - GWB6Q - G8KF7 - 6YQF6
  QQ3PT - 3D3Q6 - WX7RM - 9QBPK - Y8RWT
  Works Suite Companion 99 - Works 4.5
  02299 - OEM - 0040226 - 88717
  10699 - OEM - 0041583 - 41845
  10699 - OEM - 0041583 - 41846
  10699 - OEM - 0041583 - 41847
  10699 - OEM - 0041583 - 41886
  10699 - OEM - 0041583 - 40604
  10699 - OEM - 0041583 - 53192
  10699 - OEM - 0041583 - 53006
  10699 - OEM - 0041583 - 53505
  10699 - OEM - 0041583 - 53547
  10699 - OEM - 0041583 - 53026
  10699 - OEM - 0041583 - 53306
  10699 - OEM - 0041583 - 53048
  10699 - OEM - 0041583 - 53051
  10699 - OEM - 0041583 - 53283
  10699 - OEM - 0041583 - 53281
  10699 - OEM - 0041583 - 53284
  10699 - OEM - 0041583 - 53004
  10699 - OEM - 0041583 - 53105
  10699 - OEM - 0041583 - 53114
  10699 - OEM - 0041583 - 53191
  10699 - OEM - 0041583 - 53215
  10699 - OEM - 0041583 - 53049
  10699 - OEM - 0041583 - 53113
  10699 - OEM - 0041583 - 53156
  10699 - OEM - 0041583 - 53003
  10699 - OEM - 0041583 - 53258
  10699 - OEM - 0041583 - 53510
  10699 - OEM - 0041583 - 53024
  10699 - OEM - 0041583 - 53159
  10699 - OEM - 0041583 - 53545
  10699 - OEM - 0041583 - 53544
  10699 - OEM - 0041583 - 53236
  Microsoft Office 97 CD Keys:
  8068 - 2194354
  4190 - 0298385
  5545 - 3108110
  3491 - 3108110
  0201 - 11201D2
  0701 - 0743365
  4390 - 0057484
  1234 - 1234567
  53491 - 806 - 2194354 - 00000
  53491 - 111 - 1111111 - 26531
  34297 - OEM - 0028443 - 24567
  Microsoft Windows 95 Final NL:
  12095-OEM-0004226-12233
  Microsoft windows 95 OSR2
  20195 - OEM - 0002516 - 85789
  Microsoft Windows 95 OSR 2.5
  24796 - OEM - 0014736 - 66386
  Microsoft Windows 95 Plus
  040 - 0073635
  040 - 0081471
  040 - 0081586
  Microsoft Windows 95B
  27497 - OEM - 0025347 - 80387
  Microsoft Windows 95:
  32397 - OEM - 0027426 - 81349
  34297 - OEM - 0028434 - 06129
  52782 - OEM - 0009147 - 00112
  34689 - OEM - 0039682 - 69341
  34689 - OEM - 0039682 - 69349
  34698 - OEM - 0039682 - 69686
  34698 - OEM - 0039682 - 69690
  34698 - OEM - 0039682 - 70394
  34698 - OEM - 0039682 - 70386
  34698 - OEM - 0039682 - 70438
  34698 - OEM - 0039682 - 70426
  34698 - OEM - 0039682 - 70999
  34698 - OEM - 0039682 - 70442
  34698 - OEM - 0039682 - 70394
  34698 - OEM - 0039682 - 70446
  34698 - OEM - 0039682 - 71186
  34698 - OEM - 0039682 - 71254
  34698 - OEM - 0039682 - 71190
  34698 - OEM - 0039682 - 71258
  34698 - OEM - 0039682 - 71370
  34698 - OEM - 0039682 - 71270
  34698 - OEM - 0039682 - 71194
  34698 - OEM - 0039682 - 71238
  34698 - OEM - 0039682 - 71003
  34698 - OEM - 0039682 - 71230
  34796 - OEM - 0017402 - 56545
  34698 - OEM - 0039682 - 71222
  34698 - OEM - 0039682 - 71350
  34698 - OEM - 0039682 - 71366
  34698 - OEM - 0039682 - 71007
  34698 - OEM - 0039682 - 71242
  34698 - OEM - 0039682 - 71015
  34698 - OEM - 0039682 - 71370
  34698 - OEM - 0039682 - 72135
  34698 - OEM - 0039682 - 72894
  34698 - OEM - 0039682 - 72890
  34698 - OEM - 0039682 - 72914
  34698 - OEM - 0039682 - 72918
  34698 - OEM - 0039682 - 72870
  34698 - OEM - 0039682 - 72077
  34698 - OEM - 0039682 - 72469
  34698 - OEM - 0039682 - 72934
  34698 - OEM - 0039682 - 74622
  34698 - OEM - 0039682 - 74634
  34698 - OEM - 0039682 - 74630
  02097 - OEM - 0018577 - 76171
  36397 - OEM - 0029352 - 19004
  32397 - OEM - 0027426 - 81349
  15995 - OEM - 0001463 - 85061
  Windows 95(other build keys):
  875 - 7215850
  100 - 1208613
  757 - 2573155
  Windows 95 Advisor Version: 1.0
  002 - 473
  002 - 794
  030 - 734
  086 - 215
  Windows for Workgroups Version 3.11:
  18016 - 010 - 0187302
  19492 - 020 - 0028353
  Windows for WorkGroups Spanish Version 3.11:
  872-0298-300C
 • Some random OEM keys I had laying around:
  Money 97 (aka Money 5.0): 11897-oem-0021873-42435
  Encarta 97 Atlas: 05697-oem-0019155-12666 (Also works with Works 4.0 and Greetings Workshop 1.0 according to the COA. I'll verify that eventually.)
 • Windows 95 : CD-key s/n: 875-7215850 or CD-key s/n: 100-1208613 or CD-key s/n: 757-2573155
  Windows 95 (2) : CD-key s/n: 727-0208693 or CD-key s/n: 767-0602634 or CD-key s/n: 747-1012622
  Windows 95 (3) : CD-key s/n: 105-7756325 or CD-key s/n: 988-0529930 or CD-key s/n: 511-1103646
  Windows 95 (4) : CD-key s/n: 889-9850114 or CD-key s/n: 975-4769754
  Windows 95 (build 490) : 100-1208613
  Windows 95 Advisor v1.0 for Win95 : s/n: 002-473 or s/n: 002-794 or s/n: 030-734 or s/n: 086-215
  Windows 95 CD-ROM Plus : CD-key s/n: 040-0073635 or CD-key s/n: 040-0081471 or CD-key s/n: 040-0081586
  Windows 95 CD-ROM Plus (2) : CD-key s/n: 040-0081589 or CD-key s/n: 040-0364433 or CD-key s/n: 040-0594361
  Windows 95 CD-ROM Plus (3) : CD-key s/n: 040-0333015 or 040-0114645
  Windows 95 CD-ROM Plus (4) : 121-0101264 or 025-0067276 or 100-1208613 or 757-2573155 or 875-7215850 or 425-4287696
  Windows 95 CD-ROM Plus (5) : 425-0305114 or 411-2781863 or 415-1565997 or 452-0017643 or 415-1025929 or 425-0977766
  Windows 95 CD-ROM Plus (6) : 838-9243820 or 415-1715257 or 415-1614862 or 422-4208734 or 425-1068866 or 415-1595537
  Windows 95 CD-ROM Plus (7) : 975-4769754 or 415-1025733 or 422-1234567 or 755-1234567 or 114-0125066 or 415-1715257
  Windows 95 Final NL : 12095-OEM-0004226-12233
  Windows 95 Full Version : 15795-OEM-0001
  Windows 95 OEM Version : CD-Key: 12095-OEM-0004226-12233 or 15795-OEM-0001355-07757 or 16595-OEM-0001695-96524
  Windows 95 OEM Version (02) : 16595-OEM-0001695-96527 or 30095-OEM-0006161-61513 or 17295-OEM-0001085-48667
  Windows 95 OEM Version (03) : 17295-OEM-0001922-52683 or 15395-OEM-0001292-85449 or 11495-OEM-0000052-26220
  Windows 95 OEM Version (04) : 10092-OEM-0002302-92097 or 10092-OEM-0002302-93345 or 11195-OEM-0000043-04590
  Windows 95 OEM Version (05) : 11195-OEM-0000043-06390 or 27195-OEM-0003272-10122 or 11195-OEM-0000043-05620
  Windows 95 OEM Version (06) : 15395-OEM-0001292-85467 or 15395-OEM-0001292-85402 or 15095-OEM-0001175-61439
  Windows 95 OEM Version (07) : 11495-OEM-0000052-21091 or 11495-OEM-0000043-11092 or 11195-OEM-0000043-04872
  Windows 95 OEM Version (08) : 13995-OEM-0000777-79637 or 15095-OEM-0001175-46652 or 15695-OEM-0001346-00881
  Windows 95 OEM Version (09) : 11195-OEM-0000043-11111 or 11195-OEM-0000043-10217 or 24995-OEM-0004361-59221
  Windows 95 OEM Version (10) : 13895-OEM-0000716-90166 or 11495-OEM-0000061-97573 or 34095-OEM-0007392-52487
  Windows 95 OEM Version (11) : 20795-OEM-0002723-90591 or 16095-OEM-0001535-68203 or 15095-OEM-0001166-90867
  Windows 95 OEM Version (12) : 33495-OEM-0007194-19592 or 11495-OEM-0000061-97215 or 35595-OEM-0008492-43325
  Windows 95 OEM Version (13) : 11895-OEM-0000194-62506 or 15095-OEM-0001166-90867 or 34895-OEM-0007662-31988
  Windows 95 OEM Version (14) : 35295-OEM-0008250-79497 or 31895-OEM-0006654-61329 or 16296-OEM-0012506-78573
  Windows 95 OEM Version (15) : 13895-OEM-0000716-68627 or 30195-OEM-0005315-51142 or 12496-OEM-0011212-03586
  Windows 95 OEM Version (16) : 13969-OEM-0010166-05693 or 13969-OEM-0010166-05779
  Window's '95 Upgrade NL 040-0438517
  Windows 95 plus pak : 28876-062-0805825003490
  Windows 95 v4.00.950 : 24264-425-4287696-06468
  Windows 95 v4.00.950 R2 : 875-7215850
  Windows 95 v4.00.950 R3/R6 : 975-4769754
  Windows 95 Version 4.00 N°34297-OEM-0028317-84646
  Windows 95 Version 4.00 N°34297-OEM-0028317-84934
  W95 OSR: 19995-oem-0002435-60062
  WIN 95 OSR2 s/n: 30195-OEM-00005315-51142
  Windows 97 Code: 26495-OEM-0004791-53803
  OSR2 OEM SN:25596-OEM-0014853-96131
  Windows 95 OEM 15795-oem-0001355-07757
  Windows 95 OSR-2 05697-oem-0019164-28879
  W95OSR2 18895-oem-0002311-53577
  Windows 95 OSR2 Danish : 26996-OEM-0015483-73955
  Windows 95B: 19296-OEM-0013296-09658
  Win98 s/n: QK26P-FF74B-XBRH2-C47DQ-PJ4R8
  WIN98 PLUS PACK CD KEY:040-1111111
  MS Windows 98 UGrade BMB9C-2TXWY-TYD2H-FMQ2D-2J84C
  Windows NTServer: 11195-OEM-011121-11111
  Windows NTWork Station: 419-0140126
  Microsoft Windows 95 4.00.950B s/n: 00195-OEM-0211111-11111
  Windows98 build 1708 and 1720 and maybe others - s/n: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
  Windows 98 cd key= HMYYW-XX24C-G244V-J7KQH
  PLUS 98 CD KEY= 814-2259442
  Windows 98 Code: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
  Windows 98 s/n: DTXM2-YVDH9-JHYV2-MPCJH-CCRFH
  Windows 98 s/n: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Windows 98 s/n: QDQQ4-Q9WKB-GKBDJ-79DP2-YM8Y4
  Win 98 s/n: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Win 98 FULL VERSION: XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD
  Win 98 UPGRADE VERSION: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Memphis (WIN 98): K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Windows 98 Code: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Windows 98 OEM Version s/n: VMGGK-72FPD-2PHRP-3HV4R-FYJQJ
  WINDOWS 98 CD KEY s/n: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Plus 98 s/n: 465-9812636
  Win 98 s/n: DQYJW-K4HGQ-DKW3T-673GY-PT8F8
  Win98 german s/n: V2JCW-VRT4Y-YC2KJ-X9VC-T90CD
  Windows '98 PLUS dutch 045-0555265
  Windows98 v4.10.1998 s/n: V9FKD-BY6B6-9JTJH-YCT3H-CJDX7
  Win98 (Upgrade) K4HVD Q9TJ9 6CRX9 C9G68 RQ2D3
  Win98 upgrade OEM: WMC8Q-RFPVP-W3JT6-W4QCP-XB9BF
  Win98 BOXED RETAIL UPGRADE INSTALL G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX or C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP or HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72 or TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79 or CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX or CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF BOXED RETAIL FULL INSTALL F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD or VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8 or K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 or PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURE (OEM) FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD or PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G or M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM or TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W or CMT3F-GYCQP-BP29T-TJQY6-WHBMW F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT or W8HCH-CGQ6G-9J3MG-77F7J-8XDP3 XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD or DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26 or HMTWJ-VPPWP-9BXP8-WD73Y-GGT6M or D9C9Y-FWH6M-2QG4H-YXWGM-BM7RD PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB or HK6PD-2QBPV-4RCXY-KRPWT-DM346 or QCWJD-F94YQ-KWQXX-M48M3-MCFQW or JR36V-8DGVC-64PT2-WB66P-D647J KQTRP-WYYMY-XWGWD-996K6-TTQCG or VYKYV-P48FR-VKT2J-QWR36-VFF8M
  OEM - untested - not sure where 98 uses this, possibly when floppy disks are created or a network license used. It looks like a 95 number.. 25295-OEM-0004467-55555
  Win98 s/n: HPKDT-WBTV8-V27YK-3MVFW-6P89J
  Microsoft Plus!98 Serial Number is real simple: 111-1111111
  Win 98 Final s/n: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Win98 Full Ver. MKHFQ-MTPJH-CKX9P-646M6-6JC8
  Windows 98 s/n: DQ93P-D6KF9-49T8M-7YR9V-89TTB
  Win98 s/n: Q99PM-2QHFW-FQQMM-WBHK7-XMW4V
  Win98 s/n: CHTQY-DKVKR-6GFRT-X6PHK-7Y6D3
  Windows98 s/n: BWMTW-9G2KG-28J3V-XM2FW-9BHRF
  Windows 98 SE Upgrade s/n: w6gvr 9d2hx 9wmgg 749bx dcvdf
  Plus98 s/n: 468-1766233
  Win98cd s/n: k4hvd-q9tj9-6crx9-c9g68-rq2d3
  Windows 98 s/n: FK0HF-8YF6F-7KRCT-3BBQ-2P2YY
  Windows 98 - product key - GYXX7-K377D-BMV7H-KGHC2-9W2Q3
  Windows 98 OEM Full SN: DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26
  Microsoft Windows 98 Upgrade s/n: T8WK9-3JJ99-27X6M-CDPB9-B7WJH or PMCVY-QXYY6-KGCW9-WVB2H-W8RQ9 or T4GRG-4DM4P-V868T-27KYP-MHF2K or PQHY6-RDQ2K-68MMH-PXQJ2-KQFF9 or PMCCC-GX9DD-DRK4T-FK4R8-8T6WC or V9FKD-BY6B6-9JTJH-YCT3H-CJDX7 or HBBHP-K3VPC-FV4PB-84RY3-BV4YX
  WIN98 FULL VERSION WITH IE 5.0 CD s/n: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Win98 Second Edition V 4.10.2174 A S/N# C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Windows 98 Second Edition s/n: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
  WIN 98 SE: HQ23F-WXWFF-7V3HJ-KCVXT-4FRRM
  Win 98 Second Edition s/n: FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
  Win 98 second editions updates s/n: 147080-001
  Win 98 second edition s/n: H8J3X-9HQQG-DQXX7-6GFTJ-DF6MB
  Windows NT Workstation 4.0 CD-KEY: 30495-0006276-08164
  WIN NT4: 419-0025043 or 419-0045835
  Windows NT 4.0 SN:14396-0012434-28129
  Windows 2000 Retail Full Professional: VXKC4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB Server version: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM
  Windows 2000 Server s/n: KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM
  Windows 2000 Server SP1 s/n: XF7DK-7X2WM-2QRCT-Y9R23-4BHDG
  Windows 2000 Professional s/n: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
  Windows 2000 Advanced Server s/n: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
  Windows 2000 Advanced Server s/n: WY6PG-M2YPT-KGT4H-CPY6T-GRDCY
  Microsoft Windows 2000 Professional Dutch key: MKFTT-B889R-XXYGF-W63WP-8VDYT
  Windows 2000 s/n: rj22y-w6ywf-tdh77-w7tpt-ggw62
  Microsoft windows 2000 Professional: s/n : RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB
  Microsofts Windows Millenium (ME):
  RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
  h6twq-tqqm8-hxjyg-d69f7-r84vm
  vxkc4-2b3yf-w9mfk-qb3db-9y7mb
  C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Windows ME Full Retail: Gy9fq-2j9mr-pm78b-j9jct-x8rdg
  Windows ME Upgrade:
  FYG4R-3RK8M-DJGPJ-9GTRY-Q7Q49
  Windows 2000 Pro Final
  RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
  Microsoft Windows 98 Second Edition Full Retail CD KEY:
  W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
  Win98 Upgrade Serial -
  G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX or
  R4WW8-7HXF6-QFW99-WVB2G-4BP42 or
  HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-38J4
  Windows 98 OEM - Serial -
  DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26 or
  FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD or
  PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G or
  M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM or
  FQYYM-MGGJ7-3J69K-RVQ4T-W8HCH
  Windows 98 OEM SR1-B1 - Serial -
  C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Windows 98 Retail - Serial -
  K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 or
  QY84Q-QT6QF-GJMGY-MFT4Y-RCBWG or
  PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB
  Windows NT Cd-Keys - Serial -
  811-7443012 or
  811-1380196 or
  811-1379413
  Windows NT Workstation 4.0 - OEM Serial -
  09496-OEM-0009552-77303 or
  30495-OEM-0006276-08164 or
  20796-OEM-0013791-67471
  Windows 98/ME
  HBTD9-6P338-XT2MV-QBTTF-WPGGB
  RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
  HQ6K2-QPC42-3HWDM-BF4KJ-W4XWJ
  W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
  Windows Millennium
  HBTD9-6P338-XT2MV-QBTTF-WPGGB
  Easy CD Creator Key 110100530014
  Windows 98 SE Key HWBFF-WTXRD-D9GT2-9MGXY-R94PT
  Windows 95 Key 11197-OEM-0021551-17769
  Windows ME
  B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33
  K9KDJ-3XPXY-92WFW-9Q26K-MVRK8
  Windows 98 Second Edition (SE)
  KT7Y4 - XBJ88 - GCQGW - CWTFM - JTFP6
  GTXGD - DFWC6 - 9GRPC - 3VH6P - Q428T
  GK3WK - RQMKF - 3QXGQ - CXRC8 - Q8GF6
  DPGDQ - 38VBT - XGYWX - 7VWBM - JM386
  D2FKV - JV746 - WC6QT - GTX6Y - KF2G6
  BX3VH - CHRYX - F9R2X - FWB9B - PTWR6
  DJRJM - WKXCM - YWH3P - 89P76 - HGMFG
  FKQ43 - 7CB3G - MJYD4 - QQ3FX - JX6DG
  WRMXT - 7XP29 - RHJJX - 3FXRX - JYJ7T
  CDPTC - GYYQX - J6F3M - Q3H2F - R4D9G
  CYB3Q - THYXP - 28YQ2 - DV9GG - GPQTT
  DF723 - J4T42 - MJKQQ - DW84X - 4KKHT
  MCPRX - BQ7FC - R8T2M - XKB9Y - B72H6
  TC2RB - 4JMY4 - F66VK - 9M3GV - H4J8G
  C3KRB - CGQFB - 46WD6 - 77KX9 - P8HFG
  XJCMT - R99MK - 8YPDH - FQKT2 - Q7G2T
  VCHJY - Y9306 - FX2VV - C2GTR - PT2WT
  CF4X9 - 2J28Y - XT42V - PGMGY - 8JCFG
  HDYRK - XRYYP - 9WYY2 - YDDGY - YCXP6
  VWPF8 - T9CX7 - 6G9GW - CB9GX - WXWDG
  W2W7R - DW6DF - FPX2R - 2BTX4 - RDVQT
  G9HTD - FTRB3 - YTPDG - 2742M - CY96T
  G27WW - BM7Q2 - C7DX6 - M9DBH - 98PVG
  KFQ26 - X7RJ7 - TVX2X - WF6TR - PTK6T
  WK6CJ - H93X2 - UC4TP - VXTFJ - F7F46
  XMF9C - V3PDM - 3U88K - 2BWT3 - H9Q9G
  KXDXP - H7DRF - FBTW3 - MHJ94 - 2P9D6
  FFVRX - PPBK9 - H68PY - KT63B - FMCCT
  MFF4W - QM8XH - FDRP6 - TY2BR - BB2FT
  DPGW9 - T9WPY - WV72J - RJ897 - 49WB6
  QP34V - H78W2 - VKPV4 - QBQ8M - 9B276
  XKRC8 - TPD49 - X6P8G - HYGCK - 4PKQG
  H89WQ - PZDFH - 93PJ2 - 8XTJ3 - QWPWT
  WDJWB - YH7FC - 7MB4T - TBCXB - 3KZV6
  D9PW8 - G7FDH - TBQ6M - JFC39 - V6PDG
  JHQ6R - QGXP9 - PC46G - KRH7K - P86VG
  H9GRH - T3FQH - 4GHXV - XPTYQ - HC8XG
  R7X8W - HHG47 - 7F9GK - 9XDMY - JRFDG
  G26JH - RX8X3 - FRVJ6 - CRX3Y - 2TWX6
  JH2JK - M8TKW - JH4GD - 7763W - 7JYQ6
  JF7XF - TRMXP - 3GHDT - QJF7H - 96CK6
  VXWXH - K7XYD - BYG89 - DG4DX - KQV3G
  HGHPB - M6ZXF - 4F9F7 - RHMM4 - CTWD6
  W8T8P - ZTZVQ - HTVF8 - KPQMH - Z4GQD
  HWFQM - G4XB7 - KQMQV - HF39R - QWWVT
  VPKVK - HPDHZ - HTDDC - BDRDM - 923FG
  BC3PP - 88VCY - JPCD6 - 6TRXV - B8GRG
  V97VV - T4QTX - Y7QHT - FR9VR - TV7M6
  PQWQ7 - PBC28 - 9CPCD - VKGQT - FWM4T
  TVMFM - GBMS8 - 8VB97 - B97YG - KT84G
  T8R6G - GJMMX - TYQKV - V6YHD - VX77T
  V8WYX - PCYMQ - BMRT9 - ZZRC3 - H3TMT
  CPMG2 - C8P7Q - 8H98J - GKWD9 - RP66T
  WQ92D - MDYQY - DMTGB - CHMVB - G4CK6
  FB2CB - Q6V9P - GWB6Q - G8KF7 - 6YQF6
  QQ3PT - 3D3Q6 - WX7RM - 9QBPK - Y8RWT
  FD9X6 - CRWRK - DJ9CY - XXF99 - KQ4CT
  FXFXV - GBMH6 - R9HK3 - KVXBH - MYMY6
  FDPY3 - D6T29 - XM3FY - JPYCF - 3D4FT
  TQJ37 - 2HPPK - WT4VW - BHMXD - 3P9G6
  BCWXW - VHXFD - YF4RM - H2TMX - 7YHQT
  VFMGM - 7MB24 - P9RWK - 38KV2 - 6KJG6
  HTXHX - JXKGG - MY3WW - PPXKW - MPJDG
  MVPCQ - M8H34 - TKYJX - YY98H - BJVV6
  HKJJF - 93B3Y - K2KCD - M8H7B - G3XWG
  PJF3Y - HGXK6 - GVFVM - WM24P - HJ2FT
  P76J2 - KDMVT - D8WBX - D4D34 - 37476
  P39PF - Q4CVG - M43CQ - 9F8BT - P8CFT
  PXP62 - XC6XJ - WBPP2 - MTDXH - PXC36
  PWG4V - RJDHH - F2QCH - 7Q84K - PB2MG
  RYH33 - YF37W - DQ9DG - 432VW - F38K6
  KH3GF - KHWF8 - HHBH3 - MTP7Q - V8263
  MDFKF - 8M8HZ - 49GVX - 369JM - 6WGTG
  JWYDH - 9CD96 - YHB72 - YYR38 - B6H3G
  TXQX6 - MKCXM - 6KQF8 - FXWGP - GR37T
  HG3GB - TCWKK - QDB8K - GP42X - WVVVG
  DXC6Q - WQMFK - FG97B - YCKH3 - DXDHG
  Q68YD - MVWR8 - KMPQ6 - KPF37 - DTKJ6
  Q6GD4 - KW4Y4 - GBFPQ - X3VHX - RQCQT
  BXBH9 - 8RKT7 - VWC4U - 2YWHY - 4BF26
  MQW4M - VV44F - MG6CV - MBCJV - WM9TG
  MRYRD - 28YY9 - XBXPV - FT8JR - 3FH36
  WPHHK - 2K86M - DJHVD - YCKN3 - DWYDG
  TFT2D - YMWFV - P6FPK - RJ4RW - HPC9G
  G8F9R - WGCR9 - WHWBP - M3KT7 - VK3TG
  TBCDV - HK8R4 - 6GKR7 - YVX6W - CQQQG
  F4V7W - 9DDM2 - R8VHP - PG2DG - H9MF6
  RV8GJ - 2X2JF - R7BVY - HR23Q - CB27T
  MYM4Q - TF4XP - PCBKP - GQBQB - VRP7G
  W3662 - 7FBJX - WKDXY - TPBC2 - J9386
  QWHD3 - WJRMG - GZY3P - FXTVC - JDCQG
  B4386 - 9769Y - 3VR88 - T63P3 - 3JJ4T
  TW9WD - HWDC7 - VP6KP - F3GYV - T34YT
  XRHGC - VVGDV - HGH7X - WX68X - 4QQBG
  GR9X9 - 3QRBG - CFPTJ - FWFCW - 8DQB6
  R977W - XRC46 - 77XJM - 9HJFQ - BHWYT
  D78QG - XHCDH - YQD9K - FGW4P - RWGCG
  MVP98 - JHY3Q - DJYY6 - DWFF2 - R2T46
  VK6JC - QMD6X - VFB7M - 46493 - 3VJCT
  KB7GV - MH689 - 4BWCT - QPYXG - 69MRT
  PM6MF - YDG68 - MFV6Y - QJ4MD - 6FBJT
  KKG2P - MGX4W - Y6FDV - C4PQV - DG9V6
  VMCHR - QVWCC - XM6VC - CV389 - 2CT26
  FCXFG - 4XG3P - 32RXV - PVBDB - 44DWT
  W3TGH - 738CC - JBT88 - PTHD8 - F4CQG
  DBWVG - BK79Y - CVT9H - CYRGX - 3TKCT
  GYW4M - 7MHT7 - DR32K - 8PB48 - XXM7G
  TMVB4 - VWDDT - QHTG2 - 4YQDB - FK9F6
  RXM9G - J9BP8 - GHPPC - YBMT3 - 3R2V6
  MCYWR - VV8K8 - PTKDQ - FPP3G - W29DG
  KW66V - 8BGQD - J2F9W - K32YQ - RPM4T
  C3MH2 - 8DP7G - JGQ7F - PM73H - YB3PT
  G8KJY - X4KVK - FQPV8 - HG77P - TRYCG
  KBVY8 - JFBWF - DKGQQ - MRPVD - P4G2T
  XQ2BG - 77BPV - 7B3B9 - HBMVR - XC8P6
  XPMBG - V4QT4 - 9YPDB - TKK4K - RWP8G
  HWD3T - 8WVCD - HVCB6 - M9VH8 - YVB2T
  GV7K8 - QHDY3 - VCRYV - P6PVB - KHQGT
  BW8X2 - 647MH - CM8X2 - 4PD9V - B2CKG
  FD97P - B3K2G - PBX37 - HXXGJ - J83CT
  WM6CV - TGGK8 - 4BGT2 - 3XX76 - WFRDW
  MRGG9 - G64FB - 6DK34 - 7Q6RD - 7V3R6
  J82GP - JRHK2 - 8KHGM - 39BX7 - 2TPF6
  V3Y3C - CM9GR - QP74P - 32V4C - 6J3B6
  RRXHR - YPKQV - FD3R8 - PTYMW - 6PD7G
  MBX63 - XPC3R - FKM7W - J2YR2 - R7JCM
  JTPVT - BY4R6 - QY3PY - 4C6DD - 3YTGQ
  GXQ6D - XFH8V - CVXHD - HHMGV - BJKQG
  WMJ24 - P4GVG - B4BXF - DX4GR - VM9QT
  J4B42 - K63WB - 8FX6F - 2GGHG - TQFFG
  C79C6 - Q9YKH - YTBQ9 - 8B7WB - T9GGM
  VTVD9 - VHJFG - GC376 - QHRJM - YY6PG
  BM9FY - V6Y3V - GRM3B - 3WTTR - PTBWT
  FG7DK - CW2D3 - BQHW2 - F8PMW - 862K6
  D4MXG - 3QX3F - TX86C - FPBF4 - 6YXQT
  WFX63 - CQR88 - MYHTC - TYHVF - RDH9G
  T3FCY - QQMK2 - 4G84G - DV4X8 - MYDCT
  WJYPQ - 7Q696 - KRPG7 - K2XHT - YKV4T
  HCD6T - Q3M6B - M2BTQ - V7B7B - 6BCHT
  Q7W2M - 9VPFY - 32WKD - M8QVQ - CFJFG
  VCVG6 - QK649 - M49F8 - DC8CG - D7FCT
  PQKKT - QB2KH - D2KBV - BD6HT - 8XJX6
  FHDYC - CTKH7 - 36JY7 - 78CYW - YVRH6
  R6K72 - J3HHY - H8KB9 - HQ76Y - H2W8J
  HC369 - 2D8CV - 8P273 - 44Y9K - GQXC3
  M7PWN - TMMHG - C8J6D - KWPJR - R38XG
  B3PJW - 2FCXF - 7P7K6 - 8T8H3 - 7V3RT
  JX6HD - WWGH6 - JKR8G - WV7QB - 44DQ6
  V68HD - MBT4W - FFW2B - 2WBQP - 7HDDG
  Q7HGD - G4FPY - 28YGM - RDF4R - 6RT7T
  RC7JH - VTKHG - RVKWJ - HBC3T - FWGBG
  HRVCP - 2GGVH - KMTTG - 67GRP - HJRDT
  M9VVF - RTDY3 - FXGXF - YT9BC - FVDPG
  FX2HD - PTD89 - MG7WX - KV82X - MH3PG
  RP7VY - TJBCW - 23P74 - H47H9 - 7YFFG
  P688V - 96M43 - 2JK2R - VYXJR - WVRDT
  M3GQF - JP78W - 8VBJX - 6KVQD - 8M2G6
  DHVMR - K4J3J - X7Y7M - W2HBP - CGHCT
  VH3C6 - PXVPY - 72M79 - V7V3B - VRFJ6
  RKKGW - HP6FF - MFYJ6 - TWRXM - 44MQ6
  Q888R - DJRGC - QXVCC - GKH8K - 4KR66
  G7YTJ - BX4VT - YXXDC - 343Y7 - QJJ9G
  DBYJ8 - F2YW8 - FRVXC - R7QXV - 47RF6
  WTXM7 - QD98Y - 2R7J6 - YWZPB - WJP9T
  MZY7R - W3MB7 - R6P83 - HB6R9 - 9JCHG
  DX7RB - 9W9GR - KFBMV - ZXHHR - JJP6T
  GDW28 - QT37B - RP74D - 4VHTY - B6BHT
  K362Y - XQZHT - DWKMK - WGR9J - Q7376
  J6BMM - 4X366 - C6C4R - QVGYK - G8J8T
  VX8MR - Q3JK3 - WWTT4 - D8CRX - 4FW6T
  CD649 - PKJTQ - KHWPM - TC43M - RDRFG
  VWXJ3 - Y7K39 - HPVQM - QG3XP - W3GBG
  GBPTG - VHDDV - KP748 - 2J8RV - QPVGY
  DMGFK - MWMMQ - QRHBF - GYTMJ - CW676
  C4GMB - B23QQ - QPRCH - QX2C8 - 9CJVW
  QFV8K - HXZBM - CM6R3 - RBRC7 - PDY2J
  WGQMC - MC423 - 7T8MK - FYFTY - T9JQJ
  GTVHQ - B8V2Y - 76T9Y - XBMFY - 3396V
  DT9BD - K7W9C - YB4K6 - 2RQXD - K2HDW
  VFJMK - P9XMW - 4KYXP - RVV89 - Q7J3J
  FXJGV - V47K8 - 9TKJ3 - 4UVBT - CTCFW
  TJKTG - TFVPY - YK87C - 8TJVV - BKRFV
  HH872 - 6RM2K - FPPWV - V9HDB - BK708
  FVV68 - CP77T - 3VFBV - J39XB - PBKHB
  VYPK3 - 6V2M9 - XM76K - HJ7P9 - 3BMBJ
  QQBV8 - GCGMC - 7CHW3 - 3F7MF - TC878
  Win98 - ORIGINAL
  D8PZY - F7H7D - M8D6M - DY4KC - FD83D
  KHHYQ - BFCFC - X99F9 - DPR8Y - F93P8
  R6K72 - J3HHY - H88KB9 - HQ76Y - H2W8J
  Generic MS 9x / NT / VB / etc.. CD-Keys
  (Hint: if it needs a 3 - 7 format, these will do!)
  809 - 1521615
  364 - 1876497
  040 - 0164120
  040 - 1602212
  808 - 6795177
  417 - 9934111
  811 - 7443012
  811 - 1380196
  811 - 1379413
  Windows 95 - ORIGINAL
  32397 - OEM - 0027426 - 81349
  34689 - OEM - 0039682 - 69341
  34689 - OEM - 0039682 - 69349
  34698 - OEM - 0039682 - 69686
  34698 - OEM - 0039682 - 69690
  34698 - OEM - 0039682 - 70394
  34698 - OEM - 0039682 - 70386
  34698 - OEM - 0039682 - 70438
  34698 - OEM - 0039682 - 70426
  34698 - OEM - 0039682 - 70999
  34698 - OEM - 0039682 - 70442
  34698 - OEM - 0039682 - 70394
  34698 - OEM - 0039682 - 70446
  34698 - OEM - 0039682 - 71186
  34698 - OEM - 0039682 - 71254
  34698 - OEM - 0039682 - 71190
  34698 - OEM - 0039682 - 71258
  34698 - OEM - 0039682 - 71370
  34698 - OEM - 0039682 - 71270
  34698 - OEM - 0039682 - 71194
  34698 - OEM - 0039682 - 71238
  34698 - OEM - 0039682 - 71003
  34698 - OEM - 0039682 - 71230
  34698 - OEM - 0039682 - 71210
  34698 - OEM - 0039682 - 71222
  34698 - OEM - 0039682 - 71350
  34698 - OEM - 0039682 - 71366
  34698 - OEM - 0039682 - 71007
  34698 - OEM - 0039682 - 71242
  34698 - OEM - 0039682 - 71015
  34698 - OEM - 0039682 - 71370
  34698 - OEM - 0039682 - 72135
  34698 - OEM - 0039682 - 72894
  34698 - OEM - 0039682 - 72890
  34698 - OEM - 0039682 - 72914
  34698 - OEM - 0039682 - 72918
  34698 - OEM - 0039682 - 72870
  34698 - OEM - 0039682 - 72077
  34698 - OEM - 0039682 - 72469
  34698 - OEM - 0039682 - 72934
  34698 - OEM - 0039682 - 74622
  34698 - OEM - 0039682 - 74634
  34698 - OEM - 0039682 - 74630
  02097 - OEM - 0018577 - 76171
  36397 - OEM - 0029352 - 19004
  32397 - OEM - 0027426 - 81349
  15995 - OEM - 0001463 - 85061
  Windows NT 4 - Server
  07499 - OEM - 0040764 - 85341
  07499 - OEM - 0040764 - 85342
  10699 - OEM - 0041583 - 45246
  10699 - OEM - 0041583 - 45581
  10699 - OEM - 0041583 - 45339
  Windows NT 4 - Workstation
  34698 - OEM - 0039682 - 48758
  34698 - OEM - 0039682 - 48902
  34698 - OEM - 0039682 - 48906
  34698 - OEM - 0039682 - 48010
  34698 - OEM - 0039682 - 48898
  34698 - OEM - 0039682 - 48006
  34698 - OEM - 0039682 - 48894
  34698 - OEM - 0039682 - 48734
  34698 - OEM - 0039682 - 50640
  34698 - OEM - 0039682 - 50648
  34698 - OEM - 0039682 - 50652
  34698 - OEM - 0039682 - 50636
  34698 - OEM - 0039682 - 50660
  34698 - OEM - 0039682 - 50656
  34698 - OEM - 0039682 - 50644
  34698 - OEM - 0039682 - 62482
  34698 - OEM - 0039682 - 65354
  34698 - OEM - 0039682 - 65366
  34698 - OEM - 0039682 - 65362
  34698 - OEM - 0039682 - 65250
  34698 - OEM - 0039682 - 66742
  34698 - OEM - 0039682 - 66910
  34698 - OEM - 0039682 - 66954
  34698 - OEM - 0039682 - 63003
  34698 - OEM - 0039682 - 63027
  34698 - OEM - 0039682 - 63007
  32598 - OEM - 0039367 - 95634
  32598 - OEM - 0039367 - 95890
  32598 - OEM - 0039367 - 95642
  32598 - OEM - 0039367 - 95634
  34698 - OEM - 0039682 - 62482
  34698 - OEM - 0039691 - 02755
  34698 - OEM - 0039691 - 02915
  34698 - OEM - 0039691 - 02643
  34698 - OEM - 0039691 - 03150
  34698 - OEM - 0039691 - 03774
  34698 - OEM - 0039691 - 03063
  33998 - OEM - 0039522 - 84261
  33998 - OEM - 0039522 - 84417
  33998 - OEM - 0039522 - 85259
  33998 - OEM - 0039522 - 85251
  33998 - OEM - 0039522 - 84463
  34698 - OEM - 0039691 - 02254
  34698 - OEM - 0039691 - 02204
  09898 - OEM - 0031523 - 34026
  07998 - OEM - 0031854 - 52318
  07998 - OEM - 0031854 - 52038
  07998 - OEM - 0031854 - 51177
  Win2000 Professional - Full Version
  TQ4CV - XPJR3 - KPG3Q - HGH74 - BMYWT
  VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
  WFX8X - J8FHX - RY234 - RBPPB - QZWBM
  F2T26 - BMK6H - 69QX8 - FYV8D - TY4CM
  Windows 2000 Professional RC3
  VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
  Windows 2000 Server RC3 (also for Windows 2000 Pro Full Server)
  H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM
  Windows 2000 Pro ISO CD-KEY
  XFD2W - W7VH8 - MVC47 - KY7DQ - P8Y4J
  Windows 2000 Pro (German Final)
  RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB
  HB9CF - JTKJF - 722HV - VPBRF - 9VKVM
  Windows Millennium
  RBDC9 - VTRC8 - D7972 - J97JY - PRVMG
  CD-Key: 975 - 4769754
  CD-Set: 236 - 075 - 240
  Works Suite Companion 99 - Works 4.5
  02299 - OEM - 0040226 - 88717
  10699 - OEM - 0041583 - 41845
  10699 - OEM - 0041583 - 41846
  10699 - OEM - 0041583 - 41847
  10699 - OEM - 0041583 - 41886
  10699 - OEM - 0041583 - 40604
  10699 - OEM - 0041583 - 53192
  10699 - OEM - 0041583 - 53006
  10699 - OEM - 0041583 - 53505
  10699 - OEM - 0041583 - 53547
  10699 - OEM - 0041583 - 53026
  10699 - OEM - 0041583 - 53306
  10699 - OEM - 0041583 - 53048
  10699 - OEM - 0041583 - 53051
  10699 - OEM - 0041583 - 53283
  10699 - OEM - 0041583 - 53281
  10699 - OEM - 0041583 - 53284
  10699 - OEM - 0041583 - 53004
  10699 - OEM - 0041583 - 53105
  10699 - OEM - 0041583 - 53114
  10699 - OEM - 0041583 - 53191
  10699 - OEM - 0041583 - 53215
  10699 - OEM - 0041583 - 53049
  10699 - OEM - 0041583 - 53113
  10699 - OEM - 0041583 - 53156
  10699 - OEM - 0041583 - 53003
  10699 - OEM - 0041583 - 53258
  10699 - OEM - 0041583 - 53510
  10699 - OEM - 0041583 - 53024
  10699 - OEM - 0041583 - 53159
  10699 - OEM - 0041583 - 53545
  10699 - OEM - 0041583 - 53544
  10699 - OEM - 0041583 - 53236
  10699 - OEM - 0041583 - 53038
  10699 - OEM - 0041583 - 53112
  10699 - OEM - 0041583 - 53218
  10699 - OEM - 0041583 - 53546
  10699 - OEM - 0041583 - 53106
  10699 - OEM - 0041583 - 53519
  10699 - OEM - 0041583 - 53023
  10699 - OEM - 0041592 - 29656
  10699 - OEM - 0041592 - 29739
  10699 - OEM - 0041592 - 29528
  10699 - OEM - 0041592 - 29327
  10699 - OEM - 0041592 - 29476
  10699 - OEM - 0041592 - 29732
  10699 - OEM - 0041592 - 29796
  10699 - OEM - 0041592 - 29387
  10699 - OEM - 0041592 - 29116
  10699 - OEM - 0041592 - 29227
  10699 - OEM - 0041592 - 29525
  10699 - OEM - 0041592 - 29518
  10699 - OEM - 0041592 - 29184
  26498 - OEM - 0037245 - 56944
  26498 - OEM - 0037245 - 56943
  10699 - OEM - 0041592 - 29517
  10699 - OEM - 0041592 - 29188
  10699 - OEM - 0041592 - 29798
  10699 - OEM - 0041592 - 29118
  10699 - OEM - 0041592 - 29395
  10699 - OEM - 0041592 - 29846
  10699 - OEM - 0041592 - 29386
  10699 - OEM - 0041592 - 29800
  10699 - OEM - 0041592 - 29228
  10699 - OEM - 0041592 - 29658
  10699 - OEM - 0041592 - 29823
  10699 - OEM - 0041592 - 29729
  10699 - OEM - 0041592 - 29847
  10699 - OEM - 0041592 - 29397
  10699 - OEM - 0041592 - 29657
  10699 - OEM - 0041592 - 29655
  10699 - OEM - 0041592 - 29396
  12199 - OEM - 0041943 - 69072
  12199 - OEM - 0041943 - 69002
  12199 - OEM - 0041943 - 69134
  12199 - OEM - 0041943 - 69003
  12199 - OEM - 0041943 - 69044
  12199 - OEM - 0041943 - 69059
  12199 - OEM - 0041943 - 69055
  12199 - OEM - 0041943 - 69120
  12199 - OEM - 0041943 - 69043
  12199 - OEM - 0041943 - 69940
  12199 - OEM - 0041943 - 68922
  12199 - OEM - 0041943 - 68939
  12199 - OEM - 0041943 - 68993
  12199 - OEM - 0041943 - 69118
  12199 - OEM - 0041943 - 68932
  12199 - OEM - 0041943 - 68916
  12199 - OEM - 0041943 - 69042
  12199 - OEM - 0041943 - 69117
  12199 - OEM - 0041943 - 69007
  12199 - OEM - 0041943 - 68892
  12199 - OEM - 0041943 - 69122
  12199 - OEM - 0041943 - 69104
  12199 - OEM - 0041943 - 68954
  12199 - OEM - 0041943 - 69100
  12199 - OEM - 0041943 - 68953
  12199 - OEM - 0041943 - 69049
  12199 - OEM - 0041943 - 69102
  12199 - OEM - 0041943 - 68955
  12199 - OEM - 0041943 - 68942
  12199 - OEM - 0041943 - 68978
  12199 - OEM - 0041943 - 69137
  12199 - OEM - 0041943 - 68957
  12199 - OEM - 0041943 - 69101
  12199 - OEM - 0041943 - 69085
  12199 - OEM - 0041943 - 69164
  12199 - OEM - 0041943 - 69066
  12199 - OEM - 0041943 - 68902
  26498 - OEM - 0037245 - 56942
  Microsoft Office 97
  CD-Keys:
  8068 - 2194354
  4190 - 0298385
  5545 - 3108110
  3491 - 3108110
  0201 - 11201D2
  0701 - 0743365
  4390 - 0057484
  Serials:
  53491 - 806 - 2194354 - 00000
  34297 - OEM - 0028443 - 24567
  53491 - 111 - 1111111 - 26531
  Microsoft Encarta CD '99
  XO4 - 12964
  Windows 98 SE(Upgrade) - CD-Key: tab F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD
  Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: tab W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
  Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: tab K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: tab PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW
  Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: tab VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8
  Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: tabtab C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP
  Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: tabtab CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX
  Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: tabtab CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF
  Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: tabtab G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX
  Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: tabtab HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72
  Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: tab TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79
  Windows 98 Build 1708/Build 1720 - CD-Key:tab HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
  Windows 98 Build 1708 - CD-Key: tab BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33
  Windows 98 Build 1720 - CD-Key: tab HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
  Windows 98 Build 1723 - CD-Key: tab HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
  Windows 98 FINAL(Dutch) - CD-Key: tab GB7WP-RRQCB-HVY29-2K2PX-VGCG8
  Windows 98 FINAL(French) - CD-Key: tab GDXPD-T99JH-82TMX-BCY9M-4RKW7
  Windows 98 FINAL(German) - CD-Key: tab FXMKC -FF2F7-86DJY-Y86FC-824MB
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: tab B4DWD-2B3KX-KT7MR-GQXVB-WFMFY
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: tab BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: tab D4Y9Q-4QYBY-22WBG-249HD-VGGD8
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: tab F2HFQ-2Q82W-MQVJM-JYBGV-JRXM8
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: tab FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: tab HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: tab JHVBP-T6TMP-GX8XJ-CMGDP-K8CCX
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: tab K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key:tab K8F92-DRTF8-D2T6X-R2QX6-2W46B
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: tab PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: tab QCRFR-GG62T-V43B8-MFW8K-7HV66
  Windows 98 FINAL(Upgrade,Italian) - tab CD-Key: RJMY9-VV4TY-48JCK-MRTJD-7TGJH
  Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: tab QJGPC-3PGVF-3XDXJ-FFDGR-GRYJP
  Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: TKG6R-B4YBJ-Y7626-HF7CB-PG3Q3
  Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: tab VPVDT-FVCHY-CWBP3-JP6Y6-7398Q
  Windows 98 OSR Beta Refresh - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Windows 98 OSR1 Beta 2 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Windows 98 OSR1 Build 2150 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Windows 98 OSR1 v4.10.2126 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Windows 98 OSR1 v4.10.2131 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Win98 - ORIGINAL
  D8PZY - F7H7D - M8D6M -DY4KC - FD83D
  KHHYQ - BFCFC - X99F9 - DPR8Y - F93P8
  R6K72 - J3HHY- H88KB9 - HQ76Y - H2W8J
  Generic MS 9x / NT / VB Serials
  809 - 1521615
  364 - 1876497
  040 - 0164120
  040 - 1602212
  808 - 6795177
  417 - 9934111
  811 - 7443012
  811 - 1380196
  811 - 1379413
  Win2000 Professional -Full Version
  TQ4CV - XPJR3 -KPG3Q - HGH74 - BMYWT
  VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
  WFX8X - J8FHX - RY234 - RBPPB - QZWBM
  F2T26 - BMK6H - 69QX8 - FYV8D - TY4CM
  Windows 2000 Professional RC3
  VXKC4 - 2B3YF - W9MFK - QB3DB - 9Y7MB
  Windows 2000 Server RC3
  (also for Windows 2000 Pro Full Server)
  H6TWQ - TQQM8 - HXJYG - D69F7 - R84VM
  Windows 2000 Pro ISO CD-KEY
  XFD2W - W7VH8 - MVC47- KY7DQ - P8Y4J
  Windows 2000 Pro (German Final)
  RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB
  HB9CF - JTKJF - 722HV - VPBRF - 9VKVM
  Microsoft Office 97
  Keys:
  8068 - 2194354
  4190 - 0298385
  5545 - 3108110
  3491 - 3108110
  0201 - 11201D2
  0701 - 0743365
  4390 - 0057484
  Serials:
  53491 - 806 2194354 - 00000
  34297 - OEM - 0028443 - 24567
  53491 - 111 -1111111 -26531
  Windows 98 SE(Upgrade) - CD-Key: F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD
  Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL CD-Key: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
  Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW
  Windows 98 BOXED RETAIL FULL INSTALL - CD-Key: VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8
  Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP
  Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX
  Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF
  Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX
  Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72
  Windows 98 BOXED RETAIL(Upgrade) - CD-Key: TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79
  Windows 98 Build 1708/Build 1720 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
  Windows 98 Build 1708 - CD-Key: BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33
  Windows 98 Build 1720 CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
  Windows 98 Build 1723 - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
  Windows 98 FINAL(Dutch) - CD-Key: GB7WP-RRQCB-HVY29-2K2PX-VGCG8
  Windows 98 FINAL(French) - CD-Key: GDXPD-T99JH-82TMX-BCY9M-4RKW7
  Windows 98 FINAL(German) - CD-Key: FXMKC-FF2F7-86DJY-Y86FC-824MB
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: B4DWD-2B3KX-KT7MR-GQXVB-WFMFY
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: D4Y9Q-4QYBY-22WBG-249HD-VGGD8
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: F2HFQ-2Q82W-MQVJM-JYBGV-JRXM8
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: JHVBP-T6TMP-GX8XJ-CMGDP-K8CCX
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: K8F92-DRTF8-D2T6X-R2QX6-2W46B
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB
  Windows 98 FINAL(Retail) - CD-Key: QCRFR-GG62T-V43B8-MFW8K-7HV66
  Windows 98 FINAL(Upgrade,Italian) - CD-Key: RJMY9-VV4TY-48JCK-MRTJD-7TGJH
  Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: QJGPC-3PGVF-3XDXJ-FFDGR-GRYJP
  Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: TKG6R-B4YBJ-Y7626-HF7CB-PG3Q3
  Windows 98 FINAL(Upgrade) - CD-Key: VPVDT-FVCHY-CWBP3-JP6Y6-7398Q
  Windows 98 OSR Beta Refresh - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Windows 98 OSR1 Beta 2 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Windows 98 OSR1 Build 2150 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Windows 98 OSR1 v4.10.2126 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Windows 98 OSR1 v4.10.2131 - CD-Key: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
 • These are serials compiled from single guest posts by other users, I have not tested them in any way.
  Windows 98 1st edition:
  VP9VV-VJW7Q-MHY6W-JK47R-M2KGJ
  Windows 95: 12095-OEM-0004226-12233
  Windows 98: G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX
  Windows 2000: DDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-B9GHM
  Windows 3.11 05597-OEM-00216666-44035
  Windows 95update 049-6301576
  Windows 95 34096-OEM-0017204-34357
  Windows 98update KPX8Y-WBKYY-HCX(Y)WB-WWG(6)U4-M9PXX
  Windows 98 G8G76-87XDQ-CJRTF-PW94V-382TG
  Windows 98 T9WWD-7632X-C228K-7GQ7B-3RHQB
  Windows 98SE WQRY2-QYPV6-8MPQV-J9DQH-26X3Y
  Windows ME B6BYC-6T7C3-4PXRW-2(Z)XKWB-GYV33
  Windows 2000 HHX8P-D94HD-D6DR7-9JQXK-FDCQQ
  Windows NT-Server 4.0 040-1054524
  Windows EmbStrd7 TJHCC-9DKQT-RB9PJ-YCQPV-3KDJG
  Windows EmbCE6 CGY7J-W3X4B-CDDYQ-VWB29-BY7MT
  Nero 5.5 1502-2001-0039-0407-3674-3380
  Pluralsight: 247-4947-YK5W-PK9N
  Windows 95
  100-1208613
  757-2573155
  757-2573155
  875-7215850
  900-9262036
  900-9262045
  03002-OEM-0009165-66024
  12095-OEM-0004226-12233
  12899-OEM-0042134-31009
  12899-OEM-0042134-31013
  12899-OEM-0042134-32969
  12899-OEM-0042134-35045
  13895-OEM-0000736-75397
  15096-OEM-0012846-52764
  15795-OEM-0001355-07757
  16595-OEM-0001695-96524
  24796-OEM-0014736-66386
  26996-OEM-0015582-21990
  27497-OEM-0025347-80387
  31795-OEM-0006627-29381
  35201-OEM-0009165-64718
  Windows 95 :
  CD-key Serial Number: 875-7215850 or
  CD-key Serial Number: 100-1208613 or
  CD-key Serial Number: 757-2573155
  Windows 95 (2) :
  CD-key Serial Number: 727-0208693 or
  CD-key Serial Number: 767-0602634 or
  CD-key Serial Number: 747-1012622
  Windows 95 (3) :
  CD-key Serial Number: 105-7756325 or
  CD-key Serial Number: 988-0529930 or
  CD-key Serial Number: 511-1103646
  Windows 95 (4) :
  CD-key Serial Number: 889-9850114 or
  CD-key Serial Number: 975-4769754
  Windows 95 (build 490) : 100-1208613
  Windows 95 Advisor v1.0 for Win95 :
  Serial Number: 002-473 or
  Serial Number: 002-794 or
  Serial Number: 030-734 or
  Serial Number: 086-215
  Windows 95 CD-ROM Plus :
  CD-key Serial Number: 040-0073635 or
  CD-key Serial Number: 040-0081471 or
  CD-key Serial Number: 040-0081586
  Windows 95 CD-ROM Plus (2) :
  CD-key Serial Number: 040-0081589 or
  CD-key Serial Number: 040-0364433 or
  CD-key Serial Number: 040-0594361
  Windows 95 CD-ROM Plus (3) :
  CD-key Serial Number: 040-0333015 or
  040-0114645
  Windows 95 CD-ROM Plus (4) :
  121-0101264 or
  025-0067276 or
  100-1208613 or
  757-2573155 or
  875-7215850 or
  425-4287696
  Windows 95 CD-ROM Plus (5) :
  425-0305114 or
  411-2781863 or
  415-1565997 or
  452-0017643 or
  415-1025929 or
  425-0977766
  Windows 95 CD-ROM Plus (6) :
  838-9243820 or
  415-1715257 or
  415-1614862 or
  422-4208734 or
  425-1068866 or
  415-1595537
  Windows 95 CD-ROM Plus (7) :
  975-4769754 or
  415-1025733 or
  422-1234567 or
  755-1234567 or
  114-0125066 or
  415-1715257
  Windows 95 Final NL : 12095-OEM-0004226-12233
  Windows 95 Full Version : 15795-OEM-0001
  Windows 95 OEM Version : CD-Key:
  12095-OEM-0004226-12233 or
  15795-OEM-0001355-07757 or
  16595-OEM-0001695-96524
  Windows 95 OEM Version (02) :
  16595-OEM-0001695-96527 or
  30095-OEM-0006161-61513 or
  17295-OEM-0001085-48667
  Windows 95 OEM Version (03) :
  17295-OEM-0001922-52683 or
  15395-OEM-0001292-85449 or
  11495-OEM-0000052-26220
  Windows 95 OEM Version (04) :
  10092-OEM-0002302-92097 or
  10092-OEM-0002302-93345 or
  11195-OEM-0000043-04590
  Windows 95 OEM Version (05) :
  11195-OEM-0000043-06390 or
  27195-OEM-0003272-10122 or
  11195-OEM-0000043-05620
  Windows 95 OEM Version (06) :
  15395-OEM-0001292-85467 or
  15395-OEM-0001292-85402 or
  15095-OEM-0001175-61439
  Windows 95 OEM Version (07) :
  11495-OEM-0000052-21091 or
  11495-OEM-0000043-11092 or
  11195-OEM-0000043-04872
  Windows 95 OEM Version (08) :
  13995-OEM-0000777-79637 or
  15095-OEM-0001175-46652 or
  15695-OEM-0001346-00881
  Windows 95 OEM Version (09) :
  11195-OEM-0000043-11111 or
  11195-OEM-0000043-10217 or
  24995-OEM-0004361-59221
  Windows 95 OEM Version (10) :
  13895-OEM-0000716-90166 or
  11495-OEM-0000061-97573 or
  34095-OEM-0007392-52487
  Windows 95 OEM Version (11) :
  20795-OEM-0002723-90591 or
  16095-OEM-0001535-68203 or
  15095-OEM-0001166-90867
  Windows 95 OEM Version (12) :
  33495-OEM-0007194-19592 or
  11495-OEM-0000061-97215 or
  35595-OEM-0008492-43325
  Windows 95 OEM Version (13) :
  11895-OEM-0000194-62506 or
  15095-OEM-0001166-90867 or
  34895-OEM-0007662-31988
  Windows 95 OEM Version (14) :
  35295-OEM-0008250-79497 or
  31895-OEM-0006654-61329 or
  16296-OEM-0012506-78573
  Windows 95 OEM Version (15) :
  13895-OEM-0000716-68627 or
  30195-OEM-0005315-51142 or
  12496-OEM-0011212-03586
  Windows 95 OEM Version (16) :
  13969-OEM-0010166-05693 or
  13969-OEM-0010166-05779
  Windows '95 Upgrade NL 040-0438517
  Windows 95 plus pak : 28876-062-0805825003490
  Windows 95 v4.00.950 : 24264-425-4287696-06468
  Windows 95 v4.00.950 R2 : 875-7215850
  Windows 95 v4.00.950 R3/R6 : 975-4769754
  Windows 95 Version 4.00 N°34297-OEM-0028317-84646
  Windows 95 Version 4.00 N°34297-OEM-0028317-84934
  W95 OSR: 19995-oem-0002435-60062
  WIN 95 OSR2 Serial Number: 30195-OEM-00005315-51142
  Windows 97 Code: 26495-OEM-0004791-53803
  OSR2 OEM SN:25596-OEM-0014853-96131
  Windows 95 OEM 15795-oem-0001355-07757
  Windows 95 OSR-2 05697-oem-0019164-28879
  W95OSR2 18895-oem-0002311-53577
  Windows 95 OSR2 Danish : 26996-OEM-0015483-73955
  Windows 95B: 19296-OEM-0013296-09658
  Windows 95 4.00.950B Serial Number: 00195-OEM-0211111-11111
  Plus! 95:
  040-0073635
  040-0081471
  040-0081586
  Windows 98
  F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD
  ProdKey3 Windows 98 00003 OEM FPP: R667M-TF9CG-MJMTM-WHPWQ-G6XGG
  ProdKey3 Windows 98 00003 OEM FPP: VY24V-D7M3M-6VGCC-C6667-6Q3G3
  MEDIA SET CD Windows 98 English FPP REFRESH: C2BCY-MB3XG-DQ6MW-F2DPD-4X7QT
  MEDIA SET CD Windows 98 English FPP REFRESH: WCH2T-76GG7-2QKK9-2QHB8-TBH6J
  MEDIA SET CD Windows 98 English FPP REFRESH: WVC4P-F6KM4-V7F3P-3GP7M-PCFGM
  MEDIA SET CD Windows 98 English FPP REFRESH: JHMRC-BDWBB-6J4HC-4MPKX-39KHD
  B3PJW-2FCXF-7P7K6-8T8H3-7V3RT
  BM9FY-V6Y3V-GRM3B-3WTTR-PTBWT
  BW8X2-647MH-CM8X2-4PD9V-B2CKG
  C3MH2-8DP7G-JGQ7F-PM73H-YB3PT
  C4GMB-B23QQ-QPRCH-QX2C8-9CJVW
  C79C6-Q9YKH-YTBQ9-8B7WB-T9GGM
  CD649-PKJTQ-KHWPM-TC43M-RDRFG
  D4MXG-3QX3F-TX86C-FPBF4-6YXQT
  DBWVG-BK79Y-CVT9H-CYRGX-3TKCT
  DBYJ8-F2YW8-FRVXC-R7QXV-47RF6
  DHVMR-K4J3J-X7Y7M-W2HBP-CGHCT
  DMGFK-MWMMQ-QRHBF-GYTMJ-CW676
  OEM:
  DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26
  F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT
  FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
  M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM
  MYQKG-6P9CP-B6F94-CDMGG-7TJGD
  PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G
  TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W
  WWWFW-87P76-HP96R-BP9M6-6PJQW
  Plus! 98:
  411-2781863
  450-0535503
  Windows ME
  MEDIA SET CD Windows Millennium Edtn English FPP NFD: K9KKF-3M2XD-HQR3R-GB6BQ-4YBJJ
  MEDIA SET CD Windows Millennium Edtn English FPP NFD: P88DY-KT78Q-V6C23-4RFVR-QYKPB
  CCP BYPASS ProdKey3 Windows Syst 00028 CCP Rtl: R4BKD-7CQQQ-KHPHT-DCHK2-2HHH2
  CCP BYPASS ProdKey3 Windows Syst 00028 CCP Rtl: TB69R-2XWHH-GVKH8-YPM27-63VVK
  Base Lbl Stock PCPgBk NLPT PID 3 GrpID 029 [3M] (OEM): WPHDD-QQKMV-DVKQQ-T6HBB-CGFDQ
  Base Lbl Stock PCPgBk NLPT PID 3 GrpID 029 [3M] (OEM): JPB79-G7TJC-99BFY-RDQCY-MJ4DT
  B88DH-VQ89B-G4WWK-DCBP2-7B7PW
  FMMMC-G8GQH-BH9MT-YBRH3-CRD6T
  HBTD9-6P338-XT2MV-QBTTF-WPGGB
  J7C6X-QC2BH-GGX24-7FQG7-2K398
  KKK3F-QKXGY-WHG99-B92WK-GFK4C
  P8DJW-RQXXM-T8JCW-HFB29-4FK3Y
  Windows 2000
  T3KB9-4KCJF-D3H36-TDR47-RMMWK
  MEDIA SET CD Windows Pro 2000 English FPP (A): WMCVC-CD8D9-PB93H-TW8KQ-D42QY
  SubAssy Windows Svr 2000 English INTEL VUP NFD: BCHQB-PMWJ3-CQRQC-GX7BT-RDFCP
  Base Lbl Stock ROY PID 3 GrpID 019 PCCOA[3M]: JYTQH-KFCRD-8MQRT-XG9CM-FF63Y
  Microsoft Windows 2000 ADVANCED SERVER S/N: RM233-2PRQQ-FR4RH-JP89H-46QYB
  Microsoft Windows 2000 PROFESSIONAL WITH SP1: DDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-B9GHM
  Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit CD-KEY: TCJC7-H2QDH-3T7G7-R6RTM-YRK3Y
  Windows 2000 Advanced Server: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM
  Office 97
  MEDIA SET CD Office 97 W32 English SR2 NFD COM (A): 9001-9353861
  MEDIA SET CD Office 97 W32 English SR2 NFD COM: 9001-9353877
  4667-0009847
  8068-2570043
  Office95 Professional: 425-1921701
  Office Pro v4.2 for Windows: 14080-000-4203561
  Office Pro v4.3c for Windows: 28779-051-0101444
  Access 97: 9001-9346337
  Excel 97: 9001-9346346
  Word 97: 9001-9346355
  Adobe Acrobat 5
  KWW500R7150122-128
  Adobe Photoshop 6.0
  PWW600R7105467-948
  CuteFTP 5.0 XP
  AT9K9M9C4JXFXF
  DVD Copy Plus 5.5.10.15
  5502-0627-8358-7019-9607-5485
  DVD Copy Plus V.4 Power CD-R Serial: 58A0N-CRSD@-529X0-VW425-5@APC
  Music Match Jukebox
  GKJWU-RGK9K-974R5-9L74R
  Norton 2003
  2124-4457-4421-202a
  Norton Ghost 6.0
  1234123412341234
  NERO
  1500-0001-0092-0227-9281-4716
  1502-1000-0154-0335-2342-2811
  1503-4630-7995-1402-6114-2213
  1503-0947-6845-2627-4181-1200
  1504-2382-7940-2542-4287-2889
  1507-2125-4668-3804-2182-8975
  1507-0604-2736-0574-5444-4821
  5505-0123-2260-3333-4444-9022
  150026-061990-203664-551403
  150252-032521-412561-933307
  150294-071592-104896-250899
  Power DVD 4 Deluxe
  DX32812592653746
  DX96742126897829
  MV10000000000414
  Real Jukebox 2
  352-77191-4669
  Real Player 8 Plus
  0444-90-4466
  0288-35-9466
  Roxio Easy CD & DVD Creator 6.0
  34BBX-PYCRJ-WDXQ3-VTQ4J-HGJ22
  3BHQX-KQC6Q-2J2R3-FVRDG-TDXHH
  8XPDH-PCKKG-6MPKT-FTM67-2FMWG
  BD-JWZS4-QX3MR-0241L
  BTY8F-D3HRR-PJJGR-CJ8GJ-VXQHG
  DWX67-DD8M8-273RP-QMBVC-DT462
  MHQXH-V7V2F-VYMH2-W36CM-9KRKM
  TGTGW-WXFKK-BW6VM-GHWKQ-VDPKY
  Y4VP6-BRXHM-J68D7-3FFJD-7GWV
  Windows 98 cd key= HMYYW-XX24C-G244V-J7KQH
  PLUS 98 CD KEY= 814-2259442
  Windows 98 Code: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
  Windows 98 Serial Number: DTXM2-YVDH9-JHYV2-MPCJH-CCRFH
  Windows 98 Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Windows 98 Serial Number: QDQQ4-Q9WKB-GKBDJ-79DP2-YM8Y4
  Win 98 Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Win 98 FULL VERSION: XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD
  Win 98 UPGRADE VERSION: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Memphis (WIN 98): K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Windows 98 Code: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Windows 98 OEM Version Serial Number: VMGGK-72FPD-2PHRP-3HV4R-FYJQJ
  Windows 98 CD KEY Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Plus 98 Serial Number: 465-9812636
  Win 98 Serial Number: DQYJW-K4HGQ-DKW3T-673GY-PT8F8
  Win98 german Serial Number: V2JCW-VRT4Y-YC2KJ-X9VC-T90CD
  Windows 98 PLUS dutch 045-0555265
  Windows 98 v4.10.1998 Serial Number: V9FKD-BY6B6-9JTJH-YCT3H-CJDX7
  Win98 (Upgrade) K4HVD Q9TJ9 6CRX9 C9G68 RQ2D3
  Win98 upgrade OEM: WMC8Q-RFPVP-W3JT6-W4QCP-XB9BF
  Win98 BOXED RETAIL UPGRADE INSTALL:
  G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX or
  C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP or
  HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72 or
  TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79 or
  CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX or
  CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF
  Win98 BOXED RETAIL FULL INSTALL:
  F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD or
  VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8 or
  K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 or
  PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW
  Win98 ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURE (OEM):
  FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD or
  PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G or
  M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM or
  TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W or
  CMT3F-GYCQP-BP29T-TJQY6-WHBMW or
  F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT or
  W8HCH-CGQ6G-9J3MG-77F7J-8XDP3 or
  XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD or
  DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26 or
  HMTWJ-VPPWP-9BXP8-WD73Y-GGT6M or
  D9C9Y-FWH6M-2QG4H-YXWGM-BM7RD or
  PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB or
  HK6PD-2QBPV-4RCXY-KRPWT-DM346 or
  QCWJD-F94YQ-KWQXX-M48M3-MCFQW or
  JR36V-8DGVC-64PT2-WB66P-D647J or
  KQTRP-WYYMY-XWGWD-996K6-TTQCG or
  VYKYV-P48FR-VKT2J-QWR36-VFF8M
  Win98 Serial Number: HPKDT-WBTV8-V27YK-3MVFW-6P89J
  Microsoft Plus!98 Serial Number is real simple: 111-1111111
  Win 98 Final Serial Number: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Win98 Full Ver. MKHFQ-MTPJH-CKX9P-646M6-6JC8
  Windows 98 Serial Number: DQ93P-D6KF9-49T8M-7YR9V-89TTB
  Win98 Serial Number: Q99PM-2QHFW-FQQMM-WBHK7-XMW4V
  Win98 Serial Number: CHTQY-DKVKR-6GFRT-X6PHK-7Y6D3
  Windows98 Serial Number: BWMTW-9G2KG-28J3V-XM2FW-9BHRF
  Windows 98 SE Upgrade Serial Number: w6gvr 9d2hx 9wmgg 749bx dcvdf
  Plus98 Serial Number: 468-1766233
  Windows 98 RC3, RC4, RC5 and RTM (RTM=FiNAL) Crack
  Win98cd Serial Number: k4hvd-q9tj9-6crx9-c9g68-rq2d3
  Windows 98 Serial Number: FK0HF-8YF6F-7KRCT-3BBQ-2P2YY
  Windows 98 - product key - GYXX7-K377D-BMV7H-KGHC2-9W2Q3
  Windows 98 OEM Full SN: DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26
  Windows 98 Upgrade Serial Number:
  T8WK9-3JJ99-27X6M-CDPB9-B7WJH or
  PMCVY-QXYY6-KGCW9-WVB2H-W8RQ9 or
  T4GRG-4DM4P-V868T-27KYP-MHF2K or
  PQHY6-RDQ2K-68MMH-PXQJ2-KQFF9 or
  PMCCC-GX9DD-DRK4T-FK4R8-8T6WC or
  V9FKD-BY6B6-9JTJH-YCT3H-CJDX7 or
  HBBHP-K3VPC-FV4PB-84RY3-BV4YX
  WIN98 FULL VERSION WITH IE 5.0 CD Serial Number: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Win98 Second Edition V 4.10.2174 A Serial Number C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Windows 98 Second Edition Serial Number: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
  WIN 98 SE: HQ23F-WXWFF-7V3HJ-KCVXT-4FRRM
  Win 98 Second Edition Serial Number: FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
  Win 98 second editions updates Serial Number: 147080-001
  Win 98 second edition Serial Number: H8J3X-9HQQG-DQXX7-6GFTJ-DF6MB
  Windows NT Workstation 4.0:
  CD-KEY: 30495-0006276-08164
  Name:SNiKkEL
  Serial Number: 11995-69580
  WIN NT4: 419-0025043 or 419-0045835
  Windows NT 4.0 SN:14396-0012434-28129
  Windows 2000 Retail Full Professional: VXKC4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB
  Server version: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM
  Windows 2000 Professional Serial Number: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
  Windows Commander 3.02 32 Crack
  Windows 2000 Advanced Server Serial Number: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
  Windows 2000 Advanced Server Serial Number: WY6PG-M2YPT-KGT4H-CPY6T-GRDCY
  Windows 2000 Professional Dutch key: MKFTT-B889R-XXYGF-W63WP-8VDYT
  Windows 2000 Serial Number: rj22y-w6ywf-tdh77-w7tpt-ggw62
  Windows 2000 Professional: Serial Number : RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB
  Windows Millenium (ME):
  RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
  h6twq-tqqm8-hxjyg-d69f7-r84vm
  vxkc4-2b3yf-w9mfk-qb3db-9y7mb
  C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
  Windows ME Full Retail Serial Number: Gy9fq-2j9mr-pm78b-j9jct-x8rdg
  Windows ME Product key code upgrade 98 Serial Number: FYG4R-3RK8M-DJGPJ-9GTRY-Q7Q49
  Traditional CD Keys
  Another person sent me a procedure for getting around the need for a CD key with Win 98 and Win ME. Here are the instructions as they were sent to me. If they are useful to you let me know. If you can make them clearer, send a new version back to me. They also tell you where the CD Key and product ID are kept in the registry so that you can look them up with an existing installation.
  If you want to make up your own key of the form nnn-nnnnnnn, it seems that the first three digits can be any number you like while the last seven digits must add up to a multiple of seven. A really boring (but easy to type key) is:
  111-1111111
  This key has been used successfully with:
  BackOffice 4.5 (Beta 2)
  Flight Simulator 98 (OEM)
  Football
  Liquid Motion 1.0
  Monster Truck Madness
  Office 97 Pro
  Plus! 98
  Publisher 98
  SQL Server Enterprise Edition
  Visual C++ 6.0 Standard Edition
  Visual Studio 6 (Enterprise and Pro) and 97
  Windows NT
  Word 97
  I have also read that if you take an upgrade CD key and add one to the first set of numbers (whether three or four digit) then the CD key will be for the full edition.
  If that didn't work, try this:
  465-6389583
  I am not sure what CD this is from, but I am compiling a list of all Microsoft applications that this CD Key works with. It seems to have been the standard with older CD's (95 thru 97). This key has been used successfully with:
  Exchange 5.5
  Flight Simulator 95
  Monster Truck Madness
  Office 98 for MacIntosh
  Office 2001 for MacIntosh
  Publisher 97
  Publisher 98 (with 0465 in first block)
  Sidewinder Game Pad CD
  Visual Basic 4.0 Enterprise
  Visual Basic 6.0a Professional Edition
  Visual C++ 4.0 and 5.0
  Visual C++ 4.0 Professional
  Visual C++ 5.0 Professional Edition
  Visual C++ 6.0 Pro
  Visual Studio 97
  Windows NT 4.0 Workstation
  Windows 95/98 Plus!
  Windows 95 Upgrade
  Windows 98 Beta 3
  Works 4.5
  If you are installing an OEM CD on a PC with an existing copy of Windows, you can sometimes get around the complaint that you it only works on new PC's by deleting or renaming the file 'c:windowswin.com'. Likewise, if you have an upgrade CD and it doesn't see the version of Windows that you need, often by just copying that file from an exisiting installation (or CD or diskette, wherever you can find it) will satisfy the installation program (pressing F8 will give you options on boot).
  98 CD's seem to require a longer CD Key (extra digit). If you need four digits for the first section, try:
  7777-7777777
  This key has been used successfully with:
  MS Exchange Server 5.0 and 5.5.
  If you find another CD that this CD key works with, please let me know which CD at [email protected] .name (take out the space).
  So if the CD Key above did not work, try this:
  1112-1111111
  This key has been used successfully with:
  Office 97
  Office 97 Pro
  Outlook 98
  Power Point 97 Upgrade
  Project 98
  Publisher 5.0 and 98
  Microsoft Works
  Word 97
  If that one doesn't work for you, try this:
  8090-3192571
  This key has been used successfully with:
  Access 97
  Front Page 98
  Office 97 Pro
  Outlook 98
  Project 98
  Publisher 98, English, Spanish Version
  Visual Basic 5.0 Professional and Enterprise Edition
  Word 97
  Windows 98
  VYK42-6KXD9-2C333-3D898-J97HP
  R3TQR-PQTKG-HBVQ9-YBFH3-CGCRT worked with German full, English full (OEM), UK Edition, Compaq English, Spanish Full, Dutch, Compaq and IBM Recovery CDs, and U.S. Second Edition (SE) OEM, Dell SE laptop, Toshiba 4100XDVD.
  RRXHQ-M3YTR-3BGRT-CQMC2-6K4C4
  Q2YHH-GYWV2-MDXCD-H9P2X-HYVMM worked with several versions including SE (Second Edition), UK Edition, and US OEM.
  R34DV-VB6WM-XMHHV-WM4Q2-WBB3Y is supposed to work with all version of first edition Windows 98 (4.10.98), UK Edition.
  T7J8Q-MH7RP-9H9J2-2HVFG-C3X2M worked with four U.S. retail versions (4.10.1998) as well as second edition version.
  JJK9P-G8JYJ-X24RC-XTFJ4-K9W4W worked with English retail version (CA), UK Edition.
  MMHK7-QPHQG-KMTP9-7GTJY-JQ6XM worked with English Retail Second Edition v4.10.2222A. Also, HP 4440 recovery disk, UK Edition.
  XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD Full verison, not upgrade, also Second Edition, UK Edition
  DJK2X-6XFJB-Q9J7J-WGC7P-WMHYG Compaq, HP, IBM, etc., UK Edition
  HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4 Apr 98 Beta
  MD97J-QC7R7-TQJGD-3V2WM-W7PVM came with English Developer's Connection Version. Seems to work with same CD's as T7J8Q.. above. Also Japanese version.
  D3Y8F-CM34T-BMGVJ-23JCC-PGMBG
  MPRJW-T87XX-3QR6V-QDHYG-VW2MX
  DCTB2-4RV9D-3TXP2-F89JK-26XWQ Universal key for all languages (Denmark, ..)
  MP4F9-W6C8V-HTCCT-T7M7R-Y7K3Y
  BRC8V-TJ2MK-KB97T-WVYH6-MB4YB
  K4HVD-99TJ9-6CRXG-C9G68-R92D3 OEM French WIN98SE
  F6G3X-R7TMG-7HKWR-YHKQJ-KHJDQ
  BQRYF-BQ4BF-Q4VFX-D9PRC-YTCV7 French Update CD
  HBM43-PD86Y-9R8HM-4GM8H-TVG3Q UK Edition
  BHB6V-JYFJ8-V9C47-QDB6B-JCTXK UK Version
  FQHDX-PPG3C-6GYXT-GDFXG-7DQBM
  WHPPW-3WVYF-DFJGH-QKQ94-67FJM
  BY8YQ-W9WZ9-FFDV3-PDK2J-RYYYW
  Q988C-P7VK2-K2K7R-QX9W9-7CDW3 UK Edition
  RV8RQ-6YTPD-HTPRC-C6G3G-TFKYF Upgrade
  QP46B-G4WJ9-7PPBJ-RK7R8-TFM3B (also SE)
  Windows 98 Second Edition Upgrade
  H26W6-897MW-6T4WY-P3G98-GR342 Win 98 Upgrade Second Edition, bypasses Win95 requirement
  Windows 98 Second Edition (SE)
  RW9MG-QR4G3-2WRR9-TG7BH-33GXB Full Edition, English UK, French
  DKJQY-TMJGF-BYYPQ-Q2HB7-W2K3V Upgrade English, U.S. Version
  K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3 Win 98 Upgrade Second Edition, also 1st edition full retail and W98SE from MSDN (english version)
  HQ6K2-QPC42-3HWDM-BF4KJ-W4XWJ Win 98 Second Edition English, also Danish, Norwegian and Norwegian OEM, UK Edition (product ID 16203-OEM-0000007-00651)
  JHD22-PY6C8-GGTJC-HYYWT-TF7MY Ver 4.10.2222A Retail
  T7FCQ-XTD3Q-YY6QD-TGYJQ-7BPJJ UK Version
  HQ88R-P7JWC-4FYHY-DK6MV-HT3CD Plus SE U.S English Ver 4.10.2222A
  T7J8Q-MH7RP-9H9J2-2HVFG-C3X2M
  P767C-WKHX7-62TFV-H6XTP-JXFQM works with ver. 4.10.2222 English, UK Edition, also Packard Bell Master Recovery CD
  MKMXV-CDQGH-98HCX-3HM2C-G3T7B, UK Edition
  XQY3P-8MMD2-JC6M2-HJDYW-P6H7B, UK Edition
  d6xwh-xkvv6-t2f87-kb2kh-9h3yg from Compaq OEM system, UK Edition
  BBH2G-D2VK9-QD4M9-F63XB-43C33 Chinese Language, Full Installation
  J3R3W-VBVDF-2496X-46TQB-HH8BY Australian English. Product Key 792807368, UK Edition
  TR9TQ-F4JRW-FXM4G-3H7V2-FH4J6 UK and Chinese Version
  W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY Second Edition English
  QMPMF-23D8R-83GV6-MMR3C-BQ7C3 UK Edition
  QCWJD-F94YQ-KWQXX-M48M3-MCFQW UK Edition
  WTY8X-CQP24-MX9TD-GBBD9-JKCXP (upgrade)
  WGJTT-2Q9MV-3TB8B-DQ77Y-C6QKB UK Edition
  TVYGH-V683W-3CWT9-MQ468-G66WR Upgrade
  DBRCB-D43K3-VY4G4-KVG4H-6FK9M Australia, Compaq
  PRDDH-83JD9-G6PK4-684GF-6Y73B Dell OEM English and Dell upgrade
  99 CD's have gone back to the shorter CD Key, but they have different formats from the older keys. Try these:
  425-1958694
  This key is from MS Money 99. Both this key and the following have been used with Visual Studio 6 Professional Edition. The above key has been used with Visual Basic 6 Fundamentals.
  813-1283563
  This key is from MS Works 99.
  A Serial Number for Visual Basic 6.0 Professional Edition is:
  82891-81458-26914-54736
  This serial number is also supposed to work with Visual C++, FoxPro, J++, .. as the Product ID for the 6.0 Professional Edition.
  A CD Key for Publisher 98:
  21897-00233844-96848
  A CD Key for Works 4.5a OEM version is:
  11111-11111-11111-11111-11111
  This was just tried as a guess and worked. I would be interested if it worked for any other MS applications.
  CD Keys for Windows 2000 Professional are:
  G74HG-XXQTJ-RTX64-QKP3F-HKHXP
  F6PGG-4YYDJ-3FF3T-R328P-3BXTG
  VXKC4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB Dell CD
  V8YCV-T66J9-YDHT3-D8X7W-QV89J Dell Blue and Green (business), SP4 OEM
  J4WH4-JXX2W-3FYM7-QJBB8-XKWD8
  QR8T4-P2J49-68J88-79XTP-F2RG8
  TXY8C-9X778-9BJ3T-6F2DC-332YF U.S. Upgrade
  K3Y7V-XXWHC-8XT9Q-HH6TC-WMFYV U.S. Upgrade from MS
  RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG Also worked with Windows Whistler, build 2428 as well as Upgrade
  J4WH4-JXX2W-3FYM7-QJBB8-XKWD8
  DDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-B9GHM
  RM233-2PRQQ-FR4RH-JP89H-46QYB Retail, Optiplex GX110, Small Business Server, Israeli Compaq and Dell Latitude
  F63KX-K7WB2-J2Q4W-DYQCY-QTF9J
  DY26P-7W66J-MQQQ7-QGRTQ-X8PHJ Corporate CD
  JRG38-GD8F8-42T3Y-96VMY-BMG43
  M9KBR-GHR64-C62TM-JHQDX-MMVDG
  JP9D4-FF9VK-X96W8-GHR2C-4MHXG
  MTDFM-66JT3-97KY8-B65GK-HRJ93
  HQ6DG-JJ73M-C34Q7-W3G4H-CRB9Q
  DDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-BOGHM
  CD Keys Windows 2000 Server are:
  VTWQ6-GQ4DB-RF2BW-RRMRR-WDMDT also SQL Server 2000 Personal Edition
  FFMTB-VQTF3-7RK4K-DXC97-YM4FM
  CD Keys that have worked for Windows 2000 Advanced Server are:
  H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM also Business Server
  RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG also Windows 2000 Pro, may be 120 day evaluation key)
  KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM
  CD Keys that worked for Outlook 2000 are:
  WK4BC-8C9GD-WRCKV-DV39P-T8JKG also FrontPage 2000, Work Suite 2000 and 2001, Gateway Work Suite 2003
  QMFG4-83WGX-QVGH8-WJDW4-JG9FW
  Some keys that came with Windows ME (Millenium) are:
  B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33
  RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG Also worked with Windows Whistler build 2428
  HBTD9-6P338-XT2MV-QBTTF-WPGGB
  Q6MD3-VG94N-C4M3X-W2WJ4-V7XJ7
  QVGV7-BK2X8-GQ8M2-CVP4Y-WTHDG
  QC4KJ-9QWCG-TD83Y-9Y9HT-HGYBB
  C2C8Q-2P36X-JHXPJ-9KQJT-BBGPT Del OEM 00029-056-952-050
  R4J6Q-TT3GQ-FWVP9-K3XH8-2R2GB Austrian Version
  FF8PG-YQQX4-7VHW8-MC4K9-T8VPQ Full Version (Retail)
  Some CD Keys that worked for Windows Millenium Upgrade are:
  XP87P-VJTGY-DB2RC-7HCT7-3DT34
  MXMF7-DR8TP-K87XG-KKV99-G893R
  MMMY3-BHC8M-6K86H-9RYDG-HPGYF
  PDMVJ-MFXTK-JJKK9-QY2DM-37G2X
  A CD Key for Visual FoxPro 7.0 is:
  TCJC7-H2QDH-3T7G7-R6RTM-YRK3Y
  A CD Key for Visual FoxPro 8.0 is:
  DTCDY-QTCH8-CHFM8-6D7QD-PDKRW Professional, Retail, full version
  http://opensourcerules.info/cdkey.html
 • Windows 98 SE, Dell OEM:
  FVGJG-QGRJ9-929QM-VQB6Y-QDC4Y
  Just typed this on the machine that has the key on it.
 • MS Office '97 Professional
  * The copy of '97 I have didn't prompt for a key. It was the one downloaded here at Winworld. If you get a key prompt, here are a bunch I have. (666 keys, yeah!)
  666-7940323
  666-3691475
  666-1728539
  666-7995946
  666-3659856
  666-0007428
  666-5245469
  666-6995526
  666-7928252
  666-5362766
  666-6160602
  666-7792467
  666-6666666 (I would call this the Devil's Own key, but that already exists. :P )
  And still works better than Office '13.
 • this key worked for me with Photoshop 3.4: PWW300U3100000-005-285
 • Windows 98 SE Second Edition - PT-BR
  WGHRY-H2QJY-TFTVJ-3XT6M-K83W6
 • Windows 98 SE
  VP9VV-VJW7Q-MHY6W-JK47R-M2KGJ
  Windows 2000 SP4
  F4PFP-HGXFB-QRVYK-C9J2Y-23PW6
 • If you have a Microsoft product who need a 3/7 (XXX-XXXXXXX) digit serial, then try one of the secret backdoor key's from the programmer.
  It work most time on old setups (1996-2003).
  049-1234567 or 089-1234567
 • Windows 95 B
  24595-0004476-00000
  24595-0004476-00001
  The very last digit can be any number. Not sure about the other preceding four digits though.
 • Just remembered that I PMed somebody (admin) with a huge text file containing serials from 3 different websites That was a few years ago.
 • The weird thing is that Windows 2000 pro newer asked me for a product key
 • The weird thing is that Windows 2000 pro newer asked me for a product key
  They don't!
 • This Windows 98 SE simplified chinese edition Key works for me:
  VPVDT-FVCHY-CWBP3-JP6Y6-7398Q !
  If you think this key is helpful, let me know!
  Thanks, po
 • This Windows 98 SE (I think it was the one you find in the computer market!) eng key works for me:
  DMWRC-T9XP4-GJ2P8-26G66-V9WBB
  If it is helpful, let me know!
  Thank's po
 • This Windows 98 SE simplified chinese edition Key works for me:
  VPVDT-FVCHY-CWBP3-JP6Y6-7398Q !
  If you think this key is helpful, let me know!
  Thanks, po
  It was the one that you find in the store!
 • Microsoft Office 2001 for Macintosh:
  Any number will do. Even though it asks for a serial, you can enter any string of numbers and they will work.
  Tested and verified on SheepShaver (Mac OS 9.0.4).
 • Windows 95 SE OSR 2.5 - 12095-OEM-0004226-12233
  Windows 98 SE- K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
  Windows 2000 Professional - DDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-B9GHM
  Windows ME- HBTD9-6P338-XT2MV-QBTTF-WPGGB
 • There are a ton here, even some for things that aren't here just yet:
  http://www.rosshaynes.com/WindowsOS.html
  If I remember correctly, until XP you didn't have to connect to the internet or call Microsoft to activate Windows. Until Windows 95, product keys didn't really exist I don't think. Last I checked, 95 had a skip button too.
  Only four I have on hand are:
  Windows 98SE: PDFVF-9Q67V-FTYFT-4CJDV-GTBXB
  Windows ME: All 1's.
  Windows 2000 Professional: RM233-2PRQQ-FR4RH-JP89H-46QYB
  Windows NT 4.0 Workstation: 30495-0006276-08164
  I've got a copy of Windows 2000 'select' which doesn't require a product key, should I dump it or is there already one here?
 • So I downloaded the Windows 98SE Full retail from the library, and none of the product keys listed there work. If someone has a product key they could give me, I would be very happy.
 • i have one
  JHD22-PY6C8-GGTJC-HYYWT-TF7MY
  this key is meant to work on the retail version of windows 98 SE
  NOTE: it only works on Version 4.10.2222A im not sure if it works on other retail versions of windows 98 SE but just try it
 • This serial works for Microsoft Windows ME (4.90.3000) (Retail Full)

This release was created for you, eager to use Windows NT Workstation 4.0 - OEM Serial full and with without limitations. Our intentions are not to harm Windows software company but to give the possibility to those who can not pay for any piece of software out there. This should be your intention too, as a user, to fully evaluate Windows NT Workstation 4.0 - OEM Serial without restrictions and then decide.

Windows Nt 4 0 Service Pack 6

Microsoft Windows NT Workstation (4.0) (Microsoft) (1996) Skip to main content Donor challenge: For only 2 more days, a generous supporter will match your donations 2-to-1. Windows NT 4.0 4.0 Windows NT 4.0 is the successor to the Windows NT 3.x release. In this release, the user interface from Windows 95 was integrated, making NT just as easy to use as its consumer counterpart.

If you are keeping the software and want to use it longer than its trial time, we strongly encourage you purchasing the license key from Windows official website. Our releases are to prove that we can! Nothing can stop us, we keep fighting for freedom despite all the difficulties we face each day.

Windows Nt 4.0 Serial Key

Find Serial Number notice: Windows NT Workstation serial number, Windows NT Workstation all version keygen, Windows NT Workstation activation key, crack - may give false results.

Windows Nt 4 0 Workstation

Last but not less important is your own contribution to our cause. You should consider to submit your own serial numbers or share other files with the community just as someone else helped you with Windows NT Workstation 4.0 - OEM Serial serial number. Sharing is caring and that is the only way to keep our scene, our community alive.

Internet key sharing. Shorte.st will pay you 5-12$ per 1000 views for promoting their Shorten Link. These companies also provide referral system, means if anyone joins with your referral link then you will also get about 20% commission of their earning. Your earning amount (payment) will be sent automatically on the 10th day of each month. Shorte.st is new free URL shortening service website with more creative ideas and the important point is that you can use their WordPress plugin and make money with links in a very way.